Triển khai thực hiện Đề án cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam

Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện Đề án thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam kèm theo Quyết định số 3242/QĐ-UBND.

Theo đó, Mục đích của Kế hoạch là nhằm chuyển giao hoàn toàn việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận; Gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp hình thành cơ sở dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác, từng bước thực hiện thống nhất thông qua hệ thống doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trên toàn tỉnh.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Bưu điện tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được chuyển giao theo chỉ đạo của UBND tỉnh cho đến khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được phép thực hiện các nhiệm vụ được chuyển giao theo hình thức thuê dịch vụ quy định; Bảo đảm vai trò, trách nhiệm của cơ quan liên quan trong việc thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị: thuận tiện, công khai, minh bạch, đúng pháp luật và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân; Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu của các cơ quan liên quan và tổ chức, cá nhân trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ cụ thể: Tham mưu UBND tỉnh Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phương án và dự toán chi tiết thuê doanh nghiệp, tổ chức tập huấn cho các Sở, Ban, ngành rà soát, cập nhật dữ liệu thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và phần mềm một cửa của tỉnh về thủ tục hành chính; Giám sát, kiểm tra quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm; báo cáo định kỳ và đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, công bố, công khai thủ tục hành chính cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam; Đề xuất về việc bố trí số lượng nhân viên doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm đối với đơn vị phụ trách; Đảm bảo nguồn nhân lực cung ứng dịch vụ cho cơ quan nhà nước tại Bộ phận một cửa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng dịch vụ cung ứng.

UBND tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công) chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch đúng theo tiến độ, chất lượng công việc; Phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này tập trung thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra; Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

Tin liên quan