Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch bệnh Covid-19.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 7951/UBND-KTTH ngày 30/11/2022 về tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch bệnh Covid-19

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh chỉ đạo nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh sớm phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh Covid-19 (Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh về thành lập Ban chỉ đạo phục hồi sản xuất, kinh doanh và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ; Công văn số 549/UBND-KTTH ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh; Công văn 5590/UBND-KTTH ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh); tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động đã được Trung ương, Tỉnh ban hành theo hướng đơn giản quy trình, thủ tục, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, người lao động dễ dàng thực hiện.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công của các Sở, Ban, ngành, địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3091/QĐ-UBND, Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 26/10/2021; Công văn số 549/UBND-KTTH ngày 24/01/2022; Công văn 5590/UBND-KTTH ngày 24/8/2022. Định kỳ trước ngày 30 của tháng cuối quý tổng hợp, báo cáo những đơn vị không thực hiện nghiêm để UBND tỉnh phê bình, kiểm điểm.

Tin liên quan