Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 12 năm 2022

Ngày 06/12/2022, tại Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 12/2022. Sau khi nghe ý kiến phản ánh của đại diện các doanh nghiệp và ý kiến của các thành viên tham dự; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận:

Đối với kiến nghị của Chi nhánh Bất Động sản Công ty Cổ phần Vinaconex 25 tại Quảng Nam: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi ý kiến của HĐND tỉnh về đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 7538/TTr-UBND ngày 15/11/2022 ban hành Quy định về đơn giá bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi nhà nước thu hồi đất để hướng dẫn, giải quyết đề nghị của Chi nhánh Bất Động sản Công ty Cổ phần Vinaconex 25 tại Quảng Nam.

 Đối với kiến nghị của Công ty TNHH may Đại Thắng: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đại Lộc, Công ty TNHH may Đại Thắng rà soát các hồ sơ, thủ tục pháp lý về đất đai liên quan đến dự án Nhà máy may Xuân Đông để xem xét giải quyết theo đúng quy định; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đại Lộc, Công ty TNHH may Đại Thắng rà soát lại Quyết định chủ trương đầu tư đã cấp để xem xét, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định; giao UBND huyện Đại Lộc phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến dự án; hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ Công ty TNHH may Đại Thắng thực hiện đầy đủ thủ tục liên quan trong triển khai thực hiện dự án.

Đối với kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Duyên Hoa: giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp hồ sơ, báo cáo đề xuất Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cho ý kiến về điều chỉnh dự án Cơ sở thương mại dịch vụ tổng hợp Duyên Hoa theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2952/SKHĐT-DNĐT ngày 29/11/2022; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để hướng dẫn Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Duyên Hoa hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục, tham mưu trình cấp thẩm quyền quyết định theo thẩm quyền.

Đối với kiến nghị của Công ty Cổ phần khu du lịch sinh thái Hang Gợp: giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đông Giang có văn bản hướng dẫn Công ty Cổ phần khu du lịch sinh thái Hang Gợp trong thực hiện các hồ sơ, thủ tục về đất đai liên quan đến dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang; báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Tin liên quan