UBND tỉnh giao biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2023

Ngày 05/01/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh giao biên chế công chức trong các tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ, các Hội quần chúng cấp tỉnh được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2023; cụ thể như sau: biên chế công chức: 3.141 (Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: 1.310; Đơn vị cấp tỉnh: 86; UBND huyện, thị xã, thành phố: 1.741; Dự phòng: 4); Tổng số lượng người làm việc (biên chế viên chức): 29.815 (UBND huyện, thị xã, thành phố: 21.263; Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: 7.767; Đơn vị trực thuộc tỉnh: 730; Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ: 55). Đồng thời, giao bổ sung 142 biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh; trong đó, UBND cấp huyện: 126 biên chế và Sở Giáo dục và Đào tạo: 16 biên chế.

Căn cứ vào biên chế công chức và số lượng người làm việc được giao, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch các Hội quần chúng cấp tỉnh được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ quyết định phân bổ biên chế công chức cho các tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ và quản lý, sử dụng biên chế, số lượng người làm việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định. Đồng thời, thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế tại Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, Kế hoạch số 218-KH/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tinh giản biên chế và sử dụng biên chế giai đoạn 2022-2026; đẩy mạnh thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐCP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ, Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc quản lý, sử dụng biên chế, số lượng người làm việc và quỹ tiền lương được giao theo đúng quy định. 

Tin liên quan