Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành thanh tra.

Sáng ngày 06/01, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành thanh tra. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tham dự cùng Lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các Sở, ngành đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, năm 2022 toàn ngành triển khai 8.514 cuộc thanh tra hành chính và 222.629 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã kiến nghị chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 85.998 tỷ đồng, 8.777ha đất.

Trong đó, kiến nghị thu hồi 26.654 tỷ đồng và 574ha đất; ban hành 145.55 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 5.641 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 3.530 tập thể và 8.619 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 451 vụ, 295 đối tượng.

Cùng với đó, tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 8.371 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó, có 6.084 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện. Qua đôn đốc, đã thu hồi 3.440 tỷ đồng, 32ha đất; xử lý hành chính 4.052 tổ chức, 9.297 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 132 vụ, 181 đối tượng; kiến nghị ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 583 văn bản về cơ chế, chính sách pháp luật.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong năm, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 382.491 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 284.897 vụ việc, có 3.031 đoàn đông người; tiếp nhận 385.768 đơn các loại, có 316.747 đơn đủ điều kiện xử lý; giải quyết 22.600 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 88,8%.

Qua đó, kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 8,5 tỷ đồng, 8,3ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 42,7 tỷ đồng, 17ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 22 tổ chức, 554 cá nhân; kiến nghị xử lý hành chính 516 người; chuyển có quan điều tra tiếp tục xử lý 32 vụ, 31 đối tượng...

 

 

 

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời, phân tích làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN ở các bộ, ngành và địa phương.

Năm 2023 có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2026 về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, do đó Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các bộ, ngành Trung ương, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Ngành Thanh tra tiếp tục bám sát định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương dễ phát sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu cực và được dự luận xã hội quan tâm; tiếp tục chủ động đổi mới trong tổ chức xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thanh tra. Cùng với nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời, có tính khả thi cao…

Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, địa phương thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị định số 55/2022/NĐ-CP, ngày 23-8-2022 quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo../.

 

Tin liên quan