Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2026

Ngày 16/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 325/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2026.

Theo đó, mục đích nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tại Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương (đã được sửa đổi, bổ sung) và Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước và các quy định pháp luật chuyên ngành. Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành đối với các lĩnh vực được phân cấp quản lý, đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống trong công tác quản lý nhà nước và phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh phân cấp đi đôi với đảm bảo điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được phân cấp. Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ, thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền để kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và xử lý các vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện.

Kế hoạch đề ra 07 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: (1) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, nội dung Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, các Nghị định của từng ngành, lĩnh vực và các văn bản có liên quan nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để đạt được hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo mục tiêu Nghị quyết số 57/NQ-HĐND đề ra. (2) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan theo hướng đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, xác định rõ trách nhiệm giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với các Sở, Ban, ngành; giữa Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, ngành với Ủy ban nhân dân cấp huyện và giữa Ủy ban nhân dân cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp xã theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. (3) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn phân cấp, ủy quyền với việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, ưu tiên bảo đảm các nguồn lực đẩy nhanh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình; nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ. (4) Hoàn thiện các quy định về quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí, điều kiện, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với từng ngành, lĩnh vực theo thẩm quyền. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, loại bỏ các thủ tục thỏa thuận, chấp thuận, xin ý kiến, cho phép của cơ quan nhà nước cấp trên đối với những vấn đề đã được quản lý trên cơ sở quy hoạch và xác định rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn tiêu chí, điều kiện, định mức kinh tế - kỹ thuật và đã được phân cấp, ủy quyền quản lý. (5) Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các địa phương tự cân đối ngân sách để phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khắc phục tình trạng cào bằng về cơ chế, chính sách giữa các huyện, thị xã, thành phố. (6) Tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát của các Sở, Ban, ngành đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện để kịp thời nắm bắt các vướng mắc, khó khăn và xử lý các vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định sau phân cấp, ủy quyền. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm giao quyền đi đôi với trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm giải trình trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền. (7) Định kỳ hằng năm, tổ chức đánh giá nội dung phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước để kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong từng giai đoạn đối với từng ngành, lĩnh vực.

Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành xây dựng Kế hoạch cụ thể của đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý nhà nước cấp trên trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước. Tổng hợp, rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa các nội dung phân cấp tại Nghị quyết số 57/NQHĐND thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước (bao gồm cả phân cấp việc giải quyết các thủ tục hành chính đã được ủy quyền ổn định trong thời gian dài); hướng dẫn, thực hiện chuyển giao công nghệ, phần mềm, cơ sở dữ liệu có liên quan cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện nhiệm vụ được phân cấp; tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quyết định công bố thủ tục hành chính theo ngành, lĩnh vực quản lý. Căn cứ quy định của các văn bản quy phạm pháp luật theo ngành, lĩnh vực và tình hình thực tế của tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương các nội dung cần phân cấp phù hợp với điều kiện, khả năng, thế mạnh của tỉnh. - Rà soát tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, bố trí nhân lực phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao đi đối với bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. - Thường xuyên rà soát, đánh giá lại các nội dung đã phân cấp cho cơ quan, đơn vị, địa phương theo ngành, lĩnh vực quản lý để đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế các nội dung phân cấp, ủy quyền cho phù hợp. Định kỳ hằng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực đối với người đứng đầu các các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nội dung đã phân cấp, ủy quyền và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định (nếu có). Nâng cao trách nhiệm giải trình, tính công khai, minh bạch với người dân, doanh nghiệp và với cơ quan có thẩm quyền trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực. Định kỳ hằng quý, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung phân cấp, ủy quyền, gửi về Sở Nội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

Tin liên quan