Ban hành Kế hoạch truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:

Mục đích: Nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tạo sự đồng thuận, huyđộng sự tham gia của các cấp, các ngành và nhân dân trong công cuộc bảo vệ biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch số 229- KH/TU ngày 16/4/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 36 NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông, tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; bảo đảm sự thống nhất, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở trong việc thực hiện truyền thông về biển và đại dương trên địa bàn tỉnh; duy trì và nhân rộng các mô hình hoạt động truyền thông có hiệu quả, tạo sự hưởng ứng rộng rãi trong cộng đồng. Thông tin, kiến thức về biển và đại dương được truyền tải thường xuyên, liên tục, phù hợp với từng nhóm đối tượng, điều kiện cụ thể của từng địa phương để mọi tầng lớp Nhân dân hiểu rõ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng về biển và đại dương đối với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Một số chỉ tiêu cụ thể:

- Trong năm 2023, trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh có chuyên mục về biển và đại dương; 100% các cơ quan báo, đài của tỉnh có chuyên trang, chuyên mục về biển và đại dương trên các sản phẩm thông tin (báo, bản tin, tạp chí in, trang thông tin điện tử, kênh phát thanh, truyền hình).

- Hằng năm, các Sở, Ban, ngành có liên quan và các địa phương ven biển tổ chức các hoạt động cụ thể hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới; tổ chức tuyên truyền về biển và hải đảo; phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Đến năm 2030, 100% các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện hoạt động truyền thông về biển và đại dương thông qua việc lồng ghép nội dung liên quan vào một số môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo.

- Hằng năm, phấn đấu hơn 80% các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tham gia hoạt động truyền thông về biển và đại dương (trực tiếp hoặc gián tiếp, tùy theo quy mô và tính chất hoạt động của các tổ chức, đơn vị).

Phạm vi thực hiện: Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn bộ Nhân dân trên địa bàn tỉnh; trong đó, tập trung ưu tiên ở 06 huyện, thị xã, thành phố ven biển.

Đối tượng truyền thông: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, hội viên các tổ chức chính trị xã hội; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. 

Thời gian thực hiện:  năm 2023 - 2030.

 UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch này; hằng năm, tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu về biển và đại dương (tài nguyên, môi trường); hệ thống tài liệu truyền thông cụ thể về biển và đại dương. Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, các địa phương ven biển tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới và các hoạt động truyền thông khác liên quan về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh.

 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

Tin liên quan