Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 18/01/2023, UBND ban hành Kế hoạch số 422/KH-UBND về thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo đó,  Mục tiêu chung của Kế hoạch là nhằm chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm triển khai các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên môi trường số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức cũng như cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp tạo đột phá về chất lượng, tăng nhanh số lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

 Một số chỉ tiêu cơ bản là Phấn đấu 70% đến năm 2025 và 100% đến năm 2030 nhà giáo và cán bộ quản lý được đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số; Phấn đấu 70% đến năm 2025 và 100% đến năm 2030 nhà giáo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đào tạo phát triển học liệu số; Phấn đấu 80% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030 chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số, có nội dung đào tạo phù hợp với phương thức chuyển đổi số; Phấn đấu 100%  chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin, công nghệ số được cập nhật phù hợp với ứng dụng khoa học công nghệ mới; Phấn đấu 100% báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về giáo dục nghề nghiệp được thực hiện trên môi trường số và kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ vào năm 2025; Phấn đấu ít nhất 50% đến năm 2025 và 100% đến năm 2030 các trường chất lượng cao là trường học số. Phấn đấu triển khai 100% các dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đủ điều kiện lên dịch vụ công toàn trình được tích hợp vào Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vào năm 2023

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ vfa giải pháp chủ yếu: Xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Phát triển chương trình, nội dung đào tạo các cấp trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của chuyển đổi số trong nền kinh tế và hội nhập quốc tế; Phát triển hạ tầng, nền tảng, thiết bị và học liệu số; Phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp và đổi mới phương pháp dạy và học; Chuyển đổi số hoạt động quản lý nhà nước và quản trị nhà trường; Huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp; Nâng cao nhận thức và hợp tác quốc tế; Bảo đảm an toàn, an ninh mạng

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; định kỳ hằng năm, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trên với UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 Các Sở, Ban, ngành, cơ quan có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung có liên quan tại cơ quan, đơn vị, địa phương và bố trí kinh phí thực hiện theo quy định; Kiểm tra, đánh giá quá trình triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện hằng năm, giai đoạn về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Tin liên quan