Thanh niên Quảng Nam lên đường nhập ngũ.

Sáng ngày 08/2/2023, Lãnh đạo UBND tỉnh đã tham dự Lễ giao nhận quân tại các địa phương và động viên thanh niên Quảng Nam lên đường nhập ngũ.

PCT UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang dự lễ giao nhận quân tại Điện Bàn