Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 38/TB-UBND ngày 13/02/2022 thông báo Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ngày 07/02/2023, tại Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các Sở, Ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ trì cuộc họp Hội đồng. Tham gia cuộc họp có các thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (theo Quyết định số 3240/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) và Tổ giúp việc của Hội đồng. 

Sau khi nghe Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Hội đồng báo cáo kết quả thẩm định, khảo sát điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận: 

1. Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và công tác phối hợp của các thành viên Hội đồng, Tổ giúp việc trong việc thẩm định kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

2. Đối với các kiến nghị, đề xuất trong Báo cáo: Thống nhất chuyển tiêu chí “Cập nhật thông tin hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử” cho Văn phòng UBND tỉnh thẩm định. Tiêu chí “Giải ngân vốn đầu tư công” chia thành nhiều mức tỷ lệ để chấm điểm. Những đơn vị nào không có thủ tục hành chính triển khai thanh toán trực tuyến hoặc có thủ tục hành chính triển khai thanh toán trực tuyến nhưng không phát sinh hồ sơ thì giảm trừ điểm ở các tiêu chí đó. 

3. Giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng, hoàn chỉnh báo cáo đánh giá kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Tiếp tục phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các tiêu chí, phương pháp, nội dung đánh giá Chỉ số cải cách hành chính trên nguyên tắc đảm bảo theo đúng các quy định của Trung ương, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trên địa bàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện và nâng cấp phần mềm Chấm điểm cải cách hành chính hoàn thành trong tháng 6/2023; tích hợp đánh giá các đơn vị thuộc và trực thuộc các Sở, Ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên phần mềm để tạo lập hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Kể từ năm 2023, hoàn thành thẩm định, trình UBND tỉnh công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính các Sở, Ban, ngành, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chậm nhất trước ngày 15/11 hằng năm theo đúng chỉ đạo của đồng chí Phan Việt Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi tỉnh tại phiên họp thứ ba (Điểm 11, Thông báo số 06-TB/BCĐ ngày 26/12/2022)

Tin liên quan