Kết luận của đ/c Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án triển khai cơ chế giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 10/02/2023, đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án triển khai cơ chế giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam, UBND thành Phố Tam Kỳ; báo cáo đề xuất, kiến nghị của các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận:

 Đánh giá cao các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt Đề án triển khai cơ chế giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể là: có 16/16 Sở, Ban, ngành đã hoàn thành việc chuyển giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thu phí lệ phí, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; triển khai thu phí lệ phí tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam; thực hiện luân chuyển hồ sơ liên thông lĩnh vực đất đai. Tại Bộ phận Một cửa cấp huyện: có 16/18 huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp bưu chính công ích đã bố trí nhân viên bưu chính công ích tiếp nhận hồ sơ và trả kết giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp huyện; triển khai thu phí tại Trung tâm Hành chính công thành phố Tam Kỳ; 07 huyện đã ban hành Đề án triển khai tại cấp huyện; 14 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành danh mục thủ tục hành chính chuyển giao cho dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận và trả kết quả.

Trên cơ sở các kết quả tích cực đã đạt được và tiếp thu tối đa các kiến nghị của các đơn vị, địa phương tại Hội nghị; trong thời gian đến, khẩn trương tập trung triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

Hoàn thành các nội dung chuyển giao đối với 100% thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã đối với 10 địa phương đã triển khai thực hiện Đề án thí điểm, gồm: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Phú Ninh, Quế Sơn, Bắc Trà My, Nông Sơn chậm nhất trong tháng 6 năm 2023; 08 địa phương còn lại chậm nhất trong tháng 12 năm 2023.

Hoàn thành các nội dung chuyển giao (bao gồm cả thu phí, lệ phí) đối với 100% thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 18 huyện, thị xã, thành phố được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện chậm nhất trong tháng 6 năm 2023.

Hoàn thành 100% nhiệm vụ thu hộ phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính được chuyển giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận.

Hoàn thành 100% hồ sơ thủ tục hành chính liên thông giữa 03 cấp tỉnh, huyện, xã thuộc lĩnh vực: tài nguyên và môi trường, xây dựng, kế hoạch và đầu tư, lao động, thương binh và xã hội được luân chuyển qua dịch vụ bưu chính công ích chậm nhất trong tháng 6 năm 2023.

Sở Thông tin và Truyền thông: Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông (lần 2) về việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá đối với dịch vụ chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đưa kết quả việc thực hiện chuyển giao hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích của cấp huyện, cấp xã lên bản đồ thực thi thể chế của tỉnh.

Nghiên cứu, tích hợp việc truy cập ứng dụng email công vụ vào phần mềm Qoffice để việc truy cập được thuận tiện và nhanh chóng, nâng cao tỉ lệ sử dụng email công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn các ngành, địa phương về việc xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện Đề án từ năm 2023. Hướng dẫn thanh toán kinh phí năm 2022 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam và các địa phương.

Uỷ ban nhân dân các huyện/thành phố: Phú Ninh (xã Tam Lộc), Đại Lộc, Tam Kỳ khẩn trương thanh toán kinh phí cho Bưu điện tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chuyển giao thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (kinh phí năm 2020-2021) theo Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án (dự kiến trong tháng 4 năm 2023)./.

Tin liên quan