Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại cuộc họp tổng kết công tác Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Quảng Nam

Ngày 07/02/2023, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tổng kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh. Sau khi nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - cơ quan thường trực báo cáo công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

UBND tỉnh hoan nghênh và ghi nhận các hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh trong năm 2022, đồng thời đánh giá cao công tác theo dõi, tổng hợp báo cáo nội dung của cơ quan thường trực về hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh. Trong năm 2022, hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới được lãnh đạo các cấp, các ngành và chính quyền quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương; công tác tuyên truyền, công tác tập huấn, kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên; các chỉ tiêu về công tác bình đẳng giới có chuyển biến tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: việc cập nhật thông tin và triển khai công tác vì sự tiến bộ phụ nữ ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa kịp thời, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn còn cao, vấn đề bạo lực gia đình còn xảy ra gây bức xúc, tình hình xâm hại trẻ em vẫn còn diễn biến phức tạp.

 Để triển khai thực hiện chương trình, phương hướng, nhiệm vụ công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2023 đạt kết quả tốt hơn, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên đã xác định, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 Trước hết, rà soát định khung các nhóm văn bản đã được ban hành để làm cơ sở, cẩm nang tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023; phải xác định công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới làm nhiệm vụ quan trọng, lâu dài và thường xuyên của từng cấp, từng ngành. Theo đó, khi xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động, chính sách phát triển của từng cấp, từng ngành phải chú ý lồng ghép yếu tố Bình đẳng giới, phải đảm bảo sự tiến bộ của phụ nữ gắn với cuộc sống đời thường, phải được hạnh phúc, phải được tiếp cận các dịch vụ xã hội, nhất là nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội.

 Căn cứ yêu cầu cấp thiết, định hướng phát triển chung của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh năm 2023. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở một cách khoa học và có tính chất ưu tiên để tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo từng quý, từng chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể:

 Đề nghị các cấp, các ngành, địa phương rà soát, bổ sung và xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ trong năm 2023 và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên; trong đó, tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm tồn tại trong năm 2022;

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức trách nhiệm đối với công tác vì sự tiến bộ phụ nữ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại các Sở, ban, ngành các địa phương. Trong đó, phải chú trọng truyền thông về gương người tốt việc tốt, phụ nữ 02 giỏi để cán bộ nữ xác định, cố gắng nổ lực nghiên cứu, học tập, làm việc, nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ được giao.

Khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức Gặp mặt kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 đối tượng mở rộng đến nữ cán bộ lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở và tương đương. Giao cơ quan Thường trực Ban chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban nghiên cứu hình thức tổ chức, triển khai thực hiện gắn với việc huy động nguồn lực kinh phí xã hội hóa, góp phần tổ chức tốt buổi Gặp mặt.

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tập trung theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, địa phương củng cố lại tổ chức và xây dựng các kế hoạch để thực hiện trong năm 2023; Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban xây dựng kế hoạch, đề cương chi tiết, cụ thể đối với công tác kiểm tra, tự kiểm tra để theo dõi, đánh giá đúng vấn đề; khuyến khích việc tự kiểm tra đối với các đơn vị, địa phương. Trong năm 2023, chú ý, ưu tiên kiểm tra đối với việc thực hiện kết luận, yêu cầu của đoàn kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra trong năm 2022 nhằm khắc phục dứt điểm những mặt còn tồn tại, hạn chế./.

         

Tin liên quan