Kết luận của đ/c Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và các Sở, ngành liên quan để nghe báo cáo tình hình liên kết đào tạo trong thời gian tới

Ngày 16/02/2023, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và các Sở, ngành liên quan để nghe báo cáo tình hình liên kết đào tạo trong thời gian tới. Sau khi nghe Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam báo cáo tình hình xin ý kiến về việc liên kết đào tạo thời gian tới; đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận nội dung sau:

Thời gian qua trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam đã có nhiều nổ lực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất và thường xuyên phối hợp với các Sở, ngành liên quan để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết tháo gỡ các vấn đề khó khăn, bất cập trong quá trình hoạt động, qua đó từng bước hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục khắc phục những khó khăn, vướng mắc thời gian qua nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, giải quyết việc làm, góp phần thực hiện có hiệu quả chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh đề nghị Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới, trong đó cần tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đối với việc liên kết đào tạo: Chủ động nghiên cứu các quy định hiện hành, nắm bắt một cách cụ thể về các điều kiện, tiêu chuẩn cần thiết để thực hiện việc liên kết đào tạo; trên cơ sở đó kiểm tra, rà soát các điều kiện thực tế của đơn vị, qua đó căn cứ vào tình hình cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, quy mô, nhu cầu ngành nghề đào tạo trên địa bàn và trong khu vực hiện nay, đánh giá tính hiệu quả và cấp thiết trong việc liên kết đào tạo của nhà trường để xây dựng kế hoạch cụ cho việc liên kết đào tạo trong thời gian tới. 

 Sở Y tế tiếp tục có sự theo dõi, hướng dẫn, phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam để tạo điều kiện, giải quyết các nội dung liên quan trong nhiệm vụ, chức năng mà Sở Y tế quản lý, tham mưu trên lĩnh vực phụ trách, trong đó phải đánh giá một cách khách quan, nêu quan điểm cụ thể về nhu cầu đào tạo các ngành, nghề hiện nay nhằm cung ứng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn và cùng với các Sở, ngành liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến về việc liên kết đào tạo của trường đảm bảo đúng theo quy định.

 Đối với việc đào tạo ngắn hạn: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam căn cứ vào nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, các điều kiện hiện có của nhà trường và nhu cầu đào tạo hiện nay đối chiếu với các quy định hiện hành để xây dựng kế hoạch cụ thể về việc đào tạo ngắn hạn cho cán bộ y tế và đào tạo chuyên môn về y tế lao động trên địa bàn trong thời gian tới; trên cơ sở đó có văn bản đề nghị, báo cáo cụ thể và chủ động đặt hàng đào tạo gửi Sở Y tế để thẩm định, tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

 Đối với việc mở mã ngành nghề đào tạo: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để rà soát nhu cầu ngành nghề đào tạo nhằm đáp ứng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận trong thời gian tới; trên cơ sở đó căn cứ vào tình hình cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, các điều kiện hiện có của nhà trường để đối chiếu với các quy định, các điều kiện, tiêu chuẩn cần thiết để xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể cho việc hoàn thiện, xác lập hồ sơ thủ tục đăng ký mở các mã ngành nghề đào tạo trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

  Đối với việc sử dụng ngân sách theo chỉ tiêu biên chế được giao: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam chủ động đăng ký làm việc với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Sở Nội vụ để nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được giao năm 2023 để chi các hoạt động thường xuyên của nhà trường nhằm đảm bảo việc chi lương và các hoạt động cần thiết khác.

  Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các cơ quan, đơn vị liên quan trên cơ sở đề nghị của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam có trách nhiệm xem xét, hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường sử dụng nguồn ngân sách nhà nước phân bổ năm 2023 thực hiện chi trả lương cho cán bộ, viên chức, người lao động./.

Tin liên quan