Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc về hệ thống IOC

Ngày 22/02/2023, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã chủ trì buổi làm việc về hệ thống IOC. Sau khi nghe Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện và một số kiến nghị, đề xuất; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, ngành, đơn vị hợp nhất Biểu mẫu báo cáo KT-XH theo Công văn số 2264/UBND-TH ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh; Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh và Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH cấp huyện tại Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh để đề xuất, tham mưu điều chỉnh các chỉ tiêu báo cáo KT-XH, đảm bảo phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, điều hành của các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trước ngày 31/3/2023.

Các, Sở, Ban, ngành, đơn vị, các địa phương tiếp tục rà soát các phần mềm chuyên ngành đang sử dụng để cung cấp, chia sẻ dữ liệu bằng API qua trục tích hợp dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 20/3/2023 và tăng cường khai thác dữ liệu trên Hệ thống LRIS, IOC phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của đơn vị.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho Bạc nhà nước tỉnh và Viễn thông Quảng Nam triển khai thiết lập Dashboard số liệu Thu, Chi ngân sách hàng ngày trên cơ sở báo cáo nhanh của các đơn vị và kết nối API từ hệ thống thông tin Báo cáo ngân sách của Bộ Tài chính, thời gian hoàn thành trước 31/03/2023.

Đề nghị Viễn thông Quảng Nam hoàn thiện Hệ thống trung tâm Điều hành thông minh (IOC), thực hiện đồng bộ dữ liệu giữa phiên bản trên Web và phiên bản trên Mobile (tích hợp SSO đối với phiên bản Mobile, hoàn thành trước 31/3/2023)./.

Tin liên quan