Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại Hội nghị về công tác xây dựng cơ bản.

Ngày 15/02/2023, tại UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị về công tác xây dựng cơ bản. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh và ý kiến của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang kết luận:

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ giải ngân mới chỉ đạt 73,4% so với kế hoạch (tính đến hết ngày 31/01/2023 theo số liệu của Kho bạc Nhà nước tỉnh). Kế hoạch vốn năm 2023 còn lại chưa phân bổ còn khá lớn, đặc biệt là Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Với nhiều nguyên nhân, hạn chế, bất cập trong công tác phê duyệt quyết toán hạng mục bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác phối hợp giữa các cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan thẩm định chuyên ngành trong việc trình phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án, giá nguyên nhiên vật liệu xây dựng tăng cao, đặc biệt là giá cát xây dựng, thép, xăng dầu, điều kiện thời tiết, lịch sử quản lý đất đai, thiếu các mỏ đá, mỏ đất làm vật liệu xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng chưa được tập trung giải quyết dứt điểm, công tác quản lý hiện trạng, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất vẫn còn nhiều vướng mắc; nhiều địa phương chưa thật sự tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác giải ngân vốn đầu tư công… Để triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ, Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; trong điều kiện kế hoạch vốn năm 2023 rất lớn, nguồn vốn còn lại năm 2022 chuyển sang giải ngân trong năm 2023 nhiều; do đó để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023 đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn; yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư tập trung thực hiện tốt một số nội dung chính sau: 

1. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Chủ đầu tư dự án: 

 Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 và kế hoạch vốn năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 (trong đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương đề xuất phương án phân bổ: 378.525.000.000 đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương đề xuất phương án phân bổ: 21.210.000.000 đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án để đảm bảo thủ tục phân bổ kế hoạch vốn theo đúng thời gian quy định).

Khẩn trương hoàn thành công tác chuyển nguồn, kéo dài kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 theo quy định tại Công văn số 8668/UBND-KTTH ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh về việc khóa sổ kế toán ngân sách nhà nước năm 2022, đảm bảo đến hết ngày 31/12/2023 giải ngân 100% kế hoạch vốn 2022 kéo dài sang năm 2023; trường hợp đơn vị, địa phương không giải ngân hết, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và sẽ giảm bố trí vốn kế hoạch năm sau.

Tập trung thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền thanh toán, tạm ứng quá hạn, vượt so với giá trị quyết toán được duyệt theo danh mục tại Phụ lục kèm theo. Kịp thời đôn đốc thu hồi vốn tạm ứng của các công trình, dự án.

 Xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng công trình, dự án theo từng mốc thời gian cụ thể gắn với cá nhân phụ trách. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án và ưu tiên bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành. Định kỳ tổ chức họp để chủ động nắm tiến độ giải ngân, khó khăn, vướng mắc để xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền góp ý.

Nâng cao chất lượng hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư và chỉ điều chỉnh chủ trương đầu tư khi thật sự cần thiết.

 Các địa phương tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và có kế hoạch xây dựng các khu tái định cư để tạo mặt bằng sạch, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. 

 Các địa phương khẩn trương tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất, cát làm nguyên liệu san lấp, xây dựng công trình theo danh mục đã được phê duyệt, đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu cho các công trình thi công.

 Rà soát, chấn chỉnh trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, đảm bảo chặt chẽ, đúng các quy định hiện hành.

Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, đặc biệt lưu ý quyết toán hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm:

 Chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh năm 2023 của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao sang các dự án có khả năng giải ngân ngay, đặc biệt các dự án cần bổ sung vốn thanh toán nợ khối lượng xây dựng cơ bản.

 Khẩn trương phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2023 còn lại và nhập đầy đủ phương án phân bổ lên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công.

 Rà soát kế hoạch vốn ngân sách tỉnh còn lại chưa phân bổ khẩn trương tham mưu phân bổ để kịp thời sử dụng vốn.

 Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tổ phó Thường trực Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành công trình sử dụng vốn nhà nước khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức làm việc với các địa phương, các Ban Quản lý, các chủ đầu tư để đôn đốc giải ngân, kịp thời xử lý tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm:

Theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền thanh toán, tạm ứng quá hạn, vượt so với giá trị quyết toán được duyệt.

 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục thẩm tra, phê duyệt (hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt) quyết toán các dự án hoàn thành và theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các thủ tục quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm:

 Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát lại các mỏ nguyên liệu để tham mưu ưu tiên bố trí phục vụ cho các dự án đầu tư công.

Theo dõi, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; tổng hợp, tham mưu giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị về công tác giải phóng mặt bằng.

5. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm:

Khẩn trương rà soát xây dựng bộ đơn giá nhân công xây dựng; bộ đơn giá ca máy và thiết bị thi công; đơn giá vận chuyển các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng ô tô và vận chuyển thủ công trên địa bàn tỉnh trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định.

 Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thẩm định, tham mưu phê duyệt các dự án thuộc lĩnh vực y tế của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời phân bổ kế hoạch vốn trước ngày 31/3/2023.

6. Sở Tư pháp rà soát lại các nội dung phân cấp, ủy quyền liên quan đến công tác thẩm định, phê duyệt các hồ sơ, thủ tục thực hiện các dự án/công trình để đề xuất UBND tỉnh giải quyết nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án./.

 

Tin liên quan