Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023

Triển khai Kế hoạch số 1739/KH-UBND ngày 31/3/2021 về tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2025, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023 như sau:

 Mục đích, yêu cầu:  Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm  của các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công /Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn bộ. Khuyến khích, vận động người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia góp ý, phản ánh, kiến nghị để hoàn thiện các quy định hành chính, đặc biệt là các quy định về thủ tục hành chính; đồng thời, tăng cường giám sát cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, gắn với tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2023. Tuyên truyền đầy đủ các nội dung cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý; lựa chọn các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, đảm bảo hiệu quả.

Hoạt động tuyên truyền cụ thể: Tuyên truyền trực quan Tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa. Tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tuyên truyền về các chính sách, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Cập nhật và đăng tải đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp: Tỉnh, huyện, xã đối với tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tích hợp trên cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: dichvucong.quangnam.gov.vn. Tuyên truyền trên mạng xã hội. Lồng ghép trao giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng chuyên đề tuyên truyền về cải cách hành chính và chuyển đổi số Tổ chức cuộc thi trực tuyến về cải cách hành chính dành cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023. Lồng ghép tuyên truyền công tác cải cách hành chính với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. UBND cấp huyện, thị xã, thành phố. 

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Bám sát tình hình và nhiệm vụ cải ca chs hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính. Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền cải cách hành chính theo Kế hoạch này. Tổ chức sở kết, tổng kết, đánh giá công tác tuyên truyền cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đình ký tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để theo dõi, tổng hợp (trước ngày 30 tháng 6 đối với báo cáo 6 tháng và trước ngày 10 tháng 12 đối với báo cáo năm).

Sở Tài chính phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các đơn vị liên quan lập, thẩm định dự toán kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính đạt hiệu quả; thực hiện công tác giám sát, đánh giá những kết quả đạt được đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 06 tháng, năm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh. Cân đối từ nguồn kinh phí thường xuyên được giao đầu năm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được được phân công tại Kế hoạch này. Phối hợp với các ngành xây dựng dự toán kinh phí chi tiết, tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.         

Tin liên quan