Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn, Trưởng BCĐ các chương trình MTQG tỉnh tại cuộc họp nghe Sở LĐTB&XH và các Sở, ngành liên quan báo cáo phương án giao vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023

Ngày 06/3/2023, đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành liên quan báo cáo phương án giao vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023.

Sau khi nghe Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2023; ý kiến của các Sở, ngành, đơn vị dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh kết luận nội dung sau: 

UBND tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (cơ quan chủ trì tham mưu Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững), Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh và tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn đầu tư), Sở Tài chính (cơ quan tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn sự nghiệp) thời gian qua đã có sự phối hợp để theo dõi, đôn đốc và tham mưu UBND tỉnh trong việc phân bổ nguồn vốn thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. 

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững nói chung và công tác tham mưu UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền phân giao nguồn vốn để thực hiện vẫn còn trì trệ, chưa kịp thời. UBND tỉnh phê bình các đơn vị (UBND huyện Bắc Trà My, Trường Cao đẳng Y tế, Trường Cao đẳng Quảng Nam và Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam) chậm trễ trong việc hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để gửi các Sở, ngành liên quan kiểm tra, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thống nhất phân giao nguồn vốn năm 2022 và năm 2023 theo mục tiêu của từng Dự án, Tiểu dự án của Chương trình

Để tập trung triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 – 2025 và năm 2023 đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì triển khai thực hiện các Tiểu dự án, Dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 khẩn trương bám sát các quy định, hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan để hoàn thiện kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025 và năm 2023. 

Trong đó, đối với Trường Cao đẳng Quảng Nam, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam: căn cứ vào dự kiến tổng mức phân bổ cho cả giai đoạn và nguồn vốn được phân bổ trong năm 2022 để xây dựng kế hoạch đề nghị phân bổ nguồn vốn cho giai đoạn 2022 – 2025, trong đó tập trung cho năm 2023 và năm 2024 với phương châm phấn đấu tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, dự án, công trình hoàn thành trong năm 2024 và tập trung cho việc thanh, quyết toán và giải ngân nguốn vốn đã thực hiện trong năm 2025. Đồng thời với việc báo cáo kế hoạch vốn của giai đoạn, khẩn trương báo cáo kế hoạch, nhu cầu vốn thực hiện trong năm 2023, báo cáo gửi UBND tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chậm nhất đến 09h00 ngày 07/3/2023 để tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh.

Riêng đối với các nội dung đề nghị mua sắm trang thiết bị trong năm 2023: xét thấy cần thiết thì các cơ quan, đơn vị có nhu cầu chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất danh mục trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định; nếu chưa cần thiết thì dịch chuyển danh mục này sang kế hoạch năm 2024 sau khi đã đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục, cơ sở hạ tầng đảm bảo theo yêu cầu.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp, làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị liên quan để theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn một cách chi tết, cụ thể cho việc xây dựng và hoàn thiện kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 – 2025 và năm 2023; trên cơ sở đó kiểm tra, rà soát, tổng hợp hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục chậm nhất ngày 07/3/2023 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với nguồn vốn đầu tư), Sở Tài chính (đối với nguồn vốn sự nghiệp) để tham mưu UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền xem xét, thống nhất phân bổ nguồn vốn năm 2023 để triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định và tiến độ đề ra.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị đã được dự kiến phân bổ nguồn vốn năm 2022 nhưng chưa mở mã số dự án, chưa hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan để đảm bảo các cơ sở pháp lý trình cấp thẩm quyền phân giao nguồn vốn (trong đó có Trường Cao đẳng Quảng Nam, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam) khẩn trương đăng ký làm việc trực tiếp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để kiểm tra, rà soát, hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan trong ngày 06/3/2023, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định phân giao nguồn vốn năm 2022 đảm bảo kịp thời.

3. Đối với các gói thầu mua sắm của các cơ quan, đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan để phân giao nguồn vốn: Giao trách nhiệm Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương kiểm tra, tổng hợp và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền xem xét, cho chủ trương phân bổ.

Riêng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam thuộc nguồn vốn năm 2022 nhưng hiện tại chưa hoàn thành các thủ tục để làm cơ sở giao vốn: thống nhất giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát nhu cầu của các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền xem xét, cho chủ trương về việc dịch chuyển nguồn vốn dự kiến bố trí để thực hiện việc mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị nêu trên sang nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp các hạng mục, công trình đã giao cho các cơ quan, đơn vị này làm chủ đầu tư trong năm 2022. Đồng thời, bố trí vốn cho việc mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị này trong năm 2023 và năm 2024. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam có văn bản đề nghị để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nội dung đã nêu.

4. Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan chủ động theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan trên tinh thần không đợi chờ các văn bản của các cơ quan, đơn vị để kiểm tra, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục làm cơ sở cho việc tham mưu UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền xem xét, phân bổ nguồn vốn đảm bảo kịp thời, đúng quy định; đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh (đặc biệt là Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) trong việc tham mưu cấp thẩm quyền giao vốn, điều chuyển vốn không kịp thời làm mất vốn khi Chính phủ thu hồi do phân bổ vốn không đúng thời gian quy định.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, tham mưu UBND tỉnh phân giao, dịch chuyển nguồn vốn năm 2022, trung hạn và kế hoạch năm 2023 chậm nhất 10h00 ngày 10/3/2023 để báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, cho chủ trương thực hiện, bảo đảm cho việc hoàn chỉnh giao vốn chương trình này trước 31/3/2023./.

Tin liên quan