Kế hoạch Triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện Kế hoạch số 344/KH-TTCP ngày 15/02/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022; UBND tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh như sau:

Mục đích, yêu cầu: Nhằm đánh giá thực trạng việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (sau đây viết tắt là PCTN) của địa phương trong năm 2022 theo các quy định của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng phải đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả. Việc triển khai Bộ chỉ số phải được thực hiện đồng bộ giữa cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì với các cơ quan có trách nhiệm cung cấp số liệu, chứng cứ có liên quan, tránh chồng chéo, trùng lắp, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

Nội dung: Thành lập Tổ công tác của UBND tỉnh và Tổ giúp việc cho Tổ công tác; Tổ chức hướng dẫn, thu thập thông tin, tài liệu, lập hồ sơ đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá của UBND tỉnh; Đôn đốc việc thực việc cung cấp thông tin, tài liệu.

Tổ chức thực hiện:

Tổ công tác của UBND tỉnh: Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện Bộ chỉ số theo đúng biểu mẫu, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin, tài liệu; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành báo cáo đúng thời gian quy định. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét xử lý đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện việc cung cấp số liệu, chứng cứ. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Quảng Nam và giải trình (nếu có).

Thanh tra tỉnh: Giao Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng Tổ công tác của UBND tỉnh và thành lập Tổ giúp việc cho Tổ công tác của UBND tỉnh, đồng thời là đầu mối phối hợp, liên lạc, trao đổi với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ. Phối hợp với Sở Tài chính dự trù kinh phí thực hiện Kế hoạch này trình UBND tỉnh phê duyệt.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan: Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nội dung, thông tin, tài liệu, chất lượng báo cáo; cung cấp thông tin, tài liệu theo nội dung báo cáo của đơn vị mình và các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn của ngành về Tổ công tác của UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) theo đúng thời gian quy định tại Kế hoạch này. Cử 01 cán bộ làm đầu mối phối hợp, liên lạc, trao đổi với Tổ công tác của UBND tỉnh.

Sở Tài chính: Thẩm định dự trù kinh phí thực hiện Kế hoạch này trình UBND tỉnh phê duyệt./.

 

Tin liên quan