Triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1209/KH-UBND ngày 08/3/2023 về triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch nhằm đánh giá thực trạng việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của địa phương trong năm 2022 theo các quy định của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng phải đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả. Việc triển khai Bộ chỉ số phải được thực hiện đồng bộ giữa cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì với các cơ quan có trách nhiệm cung cấp số liệu, chứng cứ có liên quan, tránh chồng chéo, trùng lắp, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác của UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022.

Tin liên quan