Đánh giá quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Chiều ngày 8/3, tại Hội trường UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa các văn phòng năm 2022, bàn giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp thời gian đến.

 

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2022, các Văn phòng đã triển khai thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp công tác, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong năm, 03 Văn phòng đã chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, xây dựng chương trình công tác đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Nhờ phối hợp chặt chẽ, linh hoạt nên công tác tổ chức các Hội nghị Tỉnh uỷ, kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2022 cơ bản đảm bảo chất lượng; nội dung trình bày được chuẩn bị đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định; đăng tải đầy đủ lên trang thông tin điện tử để đại biểu truy cập, nghiên cứu; các báo cáo, tờ trình, đề án trình bày trực tiếp tại kỳ họp, hội nghị được phối hợp chuẩn bị kỹ, tóm tắt theo nhóm vấn đề và đi thẳng vào trọng tâm nên đã rút ngắn được thời gian trình bày.

Căn cứ vào chương trình công tác của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, 03 Văn phòng đã phối hợp tốt trong việc tham mưu xây dựng kế hoạch, nội dung và bố trí lịch giám sát, khảo sát của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tại các địa phương hạn chế trùng lặp về thời gian và lãnh đạo tham dự.