Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp thông qua các nội dung đề án, báo cáo trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 và kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X

Ngày 07/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua các nội dung đề án, báo cáo trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 và kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X.

Sau khi nghe các Sở, ngành, địa phương liên quan báo cáo tóm tắt tiến độ xây dựng, hoàn chỉnh các nội dung trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 và kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp kết luận chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh các nội dung đảm bảo theo đúng đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 04/TB-HĐND ngày 20/2/2023 và các văn bản UBND tỉnh đã chỉ đạo; tham mưu UBND tỉnh để xem xét, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2023 (dự kiến tổ chức vào tháng 7/2023) các nội dung:

- Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025.

- Trợ cấp gạo cho hộ cho đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện tham gia trồng rừng thay thế diện tích đất nương rẫy gắn Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. UBND thành phố Hội An chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung Đề án phát triển thành phố Hội An trở thành thành phố văn hóa - sinh thái - du lịch, tham mưu Thành ủy Hội An để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh góp ý đối với nội dung dự thảo Nghị quyết Tỉnh ủy để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

3. Đối với nội dung Báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất hướng xử lý về các nội dung phát sinh khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh, đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh, giải trình rõ để trình HĐND tỉnh.

4. Đối với số liệu của BHXH trong nội dung trình Hội nghị Tỉnh ủy Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, thực hiện theo ý kiến của BHXH Việt Nam.

5. Đối với nội dung Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh lại báo cáo trên cơ sở đánh giá đúng khả năng cân đối nguồn để làm cơ sở điều chỉnh danh mục đầu tư phù hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh.

6. Các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh các nội dung báo cáo, đề án đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục quy định; tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh (trước ngày 12/3/2023) để trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 và kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X.

 7. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát, tổng hợp danh mục các nội dung, tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh về danh mục các nội dung điều chỉnh, bổ sung tại kỳ họp đảm bảo kịp thời.

Tin liên quan