Triển khai phổ biến và sử dụng phần mềm ứng dụng hỗ trợ việc điều hành, quản lý, ứng phó trong công tác sơ tán dân để phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Công văn số 1225/UBND-KTN ngày 09/3/2023 chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương triển khai phổ biến và sử dụng phần mềm ứng dụng hỗ trợ việc điều hành, quản lý, ứng phó trong công tác sơ tán dân để phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT, đến nay phần mềm ứng dụng hỗ trợ việc điều hành, quản lý, ứng phó trong công tác sơ tán dân để phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là phần mềm ứng dụng) đã hoàn thành, đảm bảo đưa vào sử dụng. 

Để phần mềm ứng dụng nêu trên phát huy hiệu quả, phục vụ trong công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian đến; UBND tỉnh đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phổ biến phần mềm ứng dụng nêu trên (địa chỉ: http://sotandanquangnam.vn) đến các cấp chính quyền và người dân để tìm hiểu, truy cập, cập nhập thông tin. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện truy cập, cung cấp, cập nhật thông tin, số liệu liên quan tại địa phương trên phần mềm ứng dụng. 

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy lợi Quảng Nam thực hiện cung cấp tài khoản truy cập phần mềm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương rà soát, cung cấp, cập nhật thông tin, số liệu tại địa phương trên phần mềm; phối hợp với đơn vị xây dựng phần mềm hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Tin liên quan