Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp về các khó khăn, vướng mắc trong việc lập, thẩm định hồ sơ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

Ngày 06/3/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp với cơ quan, đơn vị liên quan để nghe báo cáo về các khó khăn, vướng mắc trong việc lập, thẩm định hồ sơ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Sau khi nghe báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận:

Quang cảnh cuộc họp

Giao Sở Thông tin và Truyền thông Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh, nêu rõ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số tỉnh; Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh có văn bản kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về đơn giá, định mức lĩnh vực CNTT, về thử nghiệm dịch vụ CNTT chưa có sẵn trên thị trường theo Nghị định số 73/2019/N Đ -CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan rà soát Kế hoạch số 8793/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí triển khai Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh Kế hoạch.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương có ý kiến thẩm định hồ sơ 02 nhiệm vụ ứng dụng CNTT (kể cả dự toán lập theo định mức của Bộ Tài nguyên và Môi trường): Hệ thống CSDL quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng của Sở Xây dựng và Xây dựng phần mềm và CSDL phục vụ công tác quản lý nhà nước của Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh, hoàn thành trước ngày 22/3/3023; gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Các Sở, Ban, ngành: Có văn bản gửi Bộ, ngành chủ quản về kế hoạch chi tiết triển khai các CSDL chuyên ngành do Bộ, ngành xây dựng, nêu rõ phạm vi, yêu cầu địa phương làm gì? Đồng thời, có văn bản hướng dẫn các địa phương cấp huyện, xã về kế hoạch triển khai các CSDL chuyên ngành của Sở, ngành mình để các địa phương phối hợp, có kế hoạch chuyển đổi số phù hợp, tránh đầu tư trùng lắp. Căn cứ yêu cầu, kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh, lập dự toán kinh phí triển khai các nhiệm vụ Chuyển đổi số năm 2023 theo Kế hoạch số 8793/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh, gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Rà soát các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh, Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh và các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành, đảm bảo có tính tổng thể, đồng bộ, liên thông kết nối dữ liệu, tránh trùng lắp, phát huy hiệu quả của các dự án đầu tư.

Tin liên quan