Kế hoạch triển khai thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023

Ngày 10/3/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1297/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023

Theo đó,  Mục đích của Kế hoạch là nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, sự tham gia của gia đình, cá nhân và cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác trẻ em để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án về công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt; Xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em; từng bước rút ngắn khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống giữa các nhóm trẻ, giữa các vùng, miền, dân tộc…; chủ động phòng ngừa, kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, bóc lột lao động bảo đảm sự an toàn cho mọi trẻ em; loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, giảm thiểu nguy cơ trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

UBND ỉnh yêu cầu: Các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố bám sát nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2023 theo chức năng, nhiệm vụ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương và triển khai thực hiện đạt hiệu quả; Huy động nguồn lực và sự tham gia đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các tầng lớp nhân dân để thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, đề án... về công tác trẻ em. 

Các mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch:  100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc dưới các hình thức như: Được hưởng trợ cấp xã hội; được trợ giúp về khám bệnh, chữa bệnh, chỉnh hình, phục hồi chức năng; được hỗ trợ về giáo dục; được tư vấn, tham vấn, tiếp cận dịch vụ bảo vệ trẻ em; được hưởng các phúc lợi xã hội và các hình thức trợ giúp khác; 80% trở lên đội ngũ làm công tác trẻ em cấp xã; cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, khối phố được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; 100% huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn duy trì, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em và có quy chế hoạt động hiệu quả; hình thành nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã, bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác trẻ em; Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Tháng hành động vì trẻ em, Diễn đàn trẻ em các cấp, ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán cho trẻ em...Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh đề ra các nội dung cụ thể: Xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách, nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch về công tác trẻ em của Trung ương, của tỉnh; Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tổ chức khắc phục những tồn tại, thiếu sót theo Kết luận số 339/KL-TTr, ngày 14/11/2022 của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các quy định của pháp luật về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Điều tra, thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm hại trẻ em theo Thông tư số 13/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Củng cố hệ thống tổ chức, nhân lực và nâng cao năng lực về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Duy trì, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ, mạng lưới bảo vệ trẻ em; Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em (từ ngày 01/6 đến ngày 30/6), Diễn đàn trẻ em các cấp, Tết Trung thu năm 2023; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ chăm sóc trẻ em và thực hiện quyền trẻ em ở địa phương; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, Hội, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và điều phối các hoạt động, tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể các cấp về thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; xây dựng kế hoạch liên ngành về phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2023-2030; Tổ chức các hoạt động truyền thông, các lớp tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Triển khai Tháng hành động vì trẻ em theo chủ đề năm 2023 và Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh. Tổ chức các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục, trẻ em bị tai nạn thương tích và trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, lang thang, không nơi nương tựa; Thực hiện thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em. Tham mưu, tổng hợp, báo cáo kết quả bảo vệ, chăm sóc trẻ em; số liệu, thông tin thống kê thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê ban hành kèm theo Thông tư số 13/2021/TTBLĐTBXH cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh theo quy định./.

Tin liên quan