Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản

Ngày 10/3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để khắc phục những hạn chế và tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Đấu giá tài sản và Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản pháp luật có liên quan, Kế hoạch số 7251/KH-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh; Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Công văn số 1371/STP-BTTP ngày 29/6/2022 của Sở Tư pháp; thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đấu giá tài sản để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp. Xác định rõ trách nhiệm của người có tài sản đấu giá trong việc đưa tài sản ra đấu giá; xây dựng, phê duyệt phương án đấu giá; thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của mình và Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; đánh giá, chấm điểm để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP; giám sát quá trình tổ chức đấu giá, tham dự cuộc đấu giá, giao tài sản cho người trúng đấu giá, hủy hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy kết quả đấu giá theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của người có thẩm quyền quản lý tài sản, người có tài sản trong việc đưa tài sản ra đấu giá, tổ chức xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá và tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý tài sản, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm, tiếp tay, bao che cho hành vi vi phạm về đấu giá tài sản và thẩm định giá.

Quán triệt, chỉ đạo người có tài sản lựa chọn hình thức đấu giá, bước giá phù hợp với từng cuộc đấu giá; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động đấu giá tài sản; tổ chức thực hiện thí điểm việc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến đối với một số loại tài sản công, tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất hoặc tài sản thuộc sở hữu nhà nước gắn liền với quyền sử dụng đất có giá trị lớn, có vị trí thuận lợi, tiềm năng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tài sản là quyền khai thác khoáng sản nhằm công khai, minh bạch, hiệu quả, tránh thất thoát tài sản của Nhà nước. Chỉ đạo người có tài sản thuộc thẩm quyền quản lý phối hợp, thông tin cho Sở Tư pháp các vụ việc đấu giá tại địa phương, nhất là các vụ việc đấu giá do các tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở ở tỉnh, thành phố khác thực hiện để theo dõi, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm (nếu có); tăng cường theo dõi, giám sát trực tiếp việc tổ chức đấu giá tài sản của các tổ chức đấu giá tài sản, nhất là việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất.

Tin liên quan