Kế hoạch triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý khu bảo tồn biển trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý khu bảo tồn biển trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kế hoạch tập trung thực hiện 6 giải pháp chính, gồm: tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; rà soát, đánh giá tác động của các dự án có liên quan đến khu bảo tồn biển, các khu vực ven biển, đảo; tăng cường công tác quản lý Khu Bảo tồn biển, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường biển, suy thoái đa dạng sinh học biển; xây dựng và phê duyệt các kế hoạch quản lý khu bảo tồn biển; phát triển mô hình bảo tồn biển, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực bảo tồn biển, chuyển đổi nghề cho người dân. 

Ảnh: Minh hoạ

Mục đích kế hoạch lần này nhằm quản lý, bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy các giá trị tài nguyên, đa dạng sinh học, hệ sinh thái biển; nâng cao tính bền vững và toàn vẹn của hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên. Khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý khu bảo tồn biển hiện nay, đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác quản lý khu bảo tồn, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển, quản lý và bảo vệ tốt các hệ sinh thái biển, ven biển, đảo.

Kế hoạch cũng đề ra một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cụ thể như: Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học biển, bảo tồn biển đối với sự phát triển bền vững ngành kinh tế biển; các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học biển, bảo tồn biển; gương tốt việc tốt trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học biển; giáo dục, phòng ngừa các vi phạm liên quan đến khu bảo tồn biển; Rà soát, đánh giá tác động của các dự án có liên quan đến khu bảo tồn biển, các khu vực ven biển, đảo; Tăng cường công tác quản lý Khu Bảo tồn biển, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường biển, suy thoái đa dạng sinh học biển…

 


 

Tin liên quan