Kết luận của đ/c Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe các ngành báo cáo tình hình thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và Chương trình phát triển công tác xã hội

Ngày 17/3/2023, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các ngành báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ phân bổ dự toán bổ sung có mục tiêu để thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí và Chương trình phát triển công tác xã hội.

    Sau khi nghe Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ phân bổ dự toán bổ sung có mục tiêu để thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí và Chương trình phát triển công tác xã hội (Chương trình); đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận nội dung sau:

    Đối với Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam: Tập trung nghiên cứu, rà soát và chuẩn bị các điều kiện, phần việc cần thiết để thiết lập các hồ sơ, thủ tục cho việc triển khai thực hiện các nội dung, dự án thành phần của Đề án. Đối với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam thực hiện các quy trình, lập các hồ sơ, thủ tục tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị; chủ động phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội để tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo kịp thời; Khẩn trương rà soát, kiểm tra, hoàn thiện dự toán chi tiết, kế hoạch phân bổ vốn cho việc tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội; xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức tập huấn đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đặt ra. Đồng thời chủ động phối hợp với Sở Tài chính để kiểm tra, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, phân bổ nguồn vốn thuộc Chương trình.

     Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: Chủ động phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tham gia xây dựng, hoàn thiện Đề án, nhất là việc xây dựng dự toán, lựa chọn những hạng mục sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo đúng mục tiêu, quy mô và tính chất nguồn vốn của Chương trình; đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương lập các hồ sơ, thủ tục để tổ chức hoàn thành việc phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu, triển khai thực hiện dự án đảm bảo kịp thời, đúng quy định và tiến độ đề ra.; Tập trung phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần (cơ sở 2) để hoàn thành đưa vào sử dụng. Khẩn trương làm việc với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện việc phá đá công trình; trong đó cần tính toán một cách cụ thể, xây dựng phương án tổ chức thực hiện việc phá đá đảm bảo khoa học, đúng quy định và phù hợp với tình hình, tính chất đặc thù của đơn vị (Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần). Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục gia hạn tiến độ hoàn thành công trình trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

     Đối với Sở Tài chính: Nhanh chóng tham mưu phân bổ nguồn kinh phí của Chương trình cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để thực hiện công tác tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội; Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí thuộc Chương trình đảm bảo kịp thời; Theo dõi, hướng dẫn Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam thực hiện việc thanh lý các tài sản, trang thiết bị đảm bảo theo quy định; xác lập danh mục trang thiết bị mua sắm và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan để tổ chức thực hiện mua sắm trang thiết bị đảm bảo đúng mục tiêu, quy mô, nguồn vốn được phân bổ./.

Tin liên quan