Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Chiều ngày 29/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quảng Bửu chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 theo Kế hoạch số 690/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh.

Năm 2022, công tác CCHC của tỉnh đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra và tiếp tục được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo CCHC và chuyển đổi số tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh. Trong quá trình triển khai CCHC có sự phân công, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp, các lĩnh vực, đặc biệt là sự phối hợp, tham gia đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan tham mưu CCHC.  Ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục có chuyển biến tích cực; kỷ luật, kỷ cương CCHC tiếp tục được tăng cường. Tình hình, kết quả thực hiện CCHC được theo dõi, đánh giá thường xuyên, chú trọng kết quả, hiệu quả thực chất, từ đó đã triển khai thực hiện kip thời các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác CCHC của UBND tỉnh đảm bảo tiến độ và kết quả. 
Toàn bộ 07 giải pháp quản lý nhà nước về CCHC được triển khai đồng bộ, nề nếp, hiệu quả từ xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công và phối hợp, kiện toàn đội ngũ tham mưu, đẩy mạnh tuyên truyền và tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra, khảo sát sự hài lòng, đánh giá xếp hạng kết quả CCHC. 
Việc triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo tinh gọn đầu mối, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động. Ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ Nhân dân ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Công tác quản lý nhà nước về tài chính công tiếp tục được thực hiện đúng quy định. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ các cơ quan, đơn vị.
Đến nay, 100% các Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện đã triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam; Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã. 
Đã rà soát, bổ sung đầy đủ 100% quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh theo đúng quy định. Đã cài đặt, cấu hình cho 18/18 huyện áp dụng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính liên thông 03 cấp đối với các lĩnh vực đất đai, lao động, người có công...
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công là 70.237 hồ sơ, trong đó trước và đúng hạn 70.141 hồ sơ, chiếm 99,8 %. Tại UBND cấp huyện là 147 nghìn 125 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết trước và đúng hạn 139 nghìn 968 hồ sơ, chiếm 95,1%. Đối với cấp xã là  245 nghìn 207 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết trước và đúng hạn 236 nghìn 544 hồ sơ, chiếm 96,4%....
Tại hội nghị, Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Chỉ số cải CCHC năm 2022 của các Sở, ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, đứng vị thứ nhất là Sở Công thương với chỉ số CCHC là 95,6% (xếp thứ hạng tốt) khối các sở, ban, ngành của tỉnh; hai đơn vị, Sở Y tế (84,83%) và Sở Xây dựng (81,93%) cùng xếp hạng khá. Giá trị trung bình vè chỉ số CCHC khối sở, ban ngành tỉnh năm 2022 là 91,17%.
Đối với khối các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh, đều xếp hạng tốt, với giá trị chỉ số CCHC trung bình năm 2022 đạt 95,08%. Trong đó, Kho bạc Nhà nước tỉnh Chi nhánh Quảng Nam đứng vị thứ nhất với chỉ số CCHC đạt 96,71%.
Về kết quả xếp hạng chỉ số CCHC của UBND cấp huyện, có 7 địa phương xếp hạng tốt, còn lại xếp hạng khá. Trong đó, UBND huyện Bắc Trà My xếp vị thứ nhất, với 91,44%. Giá trị trung bình chỉ số CCHC của UBND cấp huyện là 83,82%.

PCT UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị thủ trưởng các Sở, ban ngành, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện chỉ số CCHC của đơn vị, địa phương mình. Và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh, UBND tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. “Khác với các năm trước, năm 2023 sẽ có sự đổi mới là chỉ số CCHC sẽ có kết quả trước 15/11, từ đó, lấy chỉ số này là một trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Căn cứ trên bản đồ thể chế tỉnh, việc đánh giá công tác CCHC được thực hiện hằng ngày, thậm chí hằng giờ chứ không đợi đánh giá theo tháng, quý, cuối năm. Đó cũng là cơ sở để các đồng chí lãnh đạo các cấp theo dõi, chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương” Ông Hồ Quang Bửu, nhấn mạnh.

Tin liên quan