Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án 06 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sáng ngày 28/3/2023, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh.

    Chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06; các thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai Đề án 06 theo Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Các đơn vị: Bưu điện tỉnh, VNPT Quảng Nam, Viettel chi nhánh Quảng Nam. Điểm cầu trực tuyến tại các huyện gồm có Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai Đề án 06 cấp huyện và các Phòng, Ban thuộc cấp huyện; Công an xã.

     Tại Hội nghị, đã nghe Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Đề án 06 báo cáo Sơ kết Quý I, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh, trong đó tập trung vào một số nhóm vấn đề: kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; ứng dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử, tài khoản định danh điện tử; Xây dựng kho lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh; Hoàn thiện hệ thống một cửa điện tử; Kinh phí triển khai đề án 06…Hội nghị đã nghe các tham luận của các đơn vị, địa phương và Bưu điện tỉnh về những kết quả nổi bật đã triển khai, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, đồng thời đã nêu rõ những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị, lộ trình thực hiện Đề án 06 theo Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh đề sớm khắc phục. Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

   Tăng cường, quán triệt nghiêm túc tinh thần Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ và đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện; Đề án 06 không phải là của ngành công an mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tạo nên sức mạnh tổng hợp trên cơ sở thống nhất về nhận thức, sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và người dân, doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện, góp phần xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số giai đoạn 2022-2030.

   Tổ công tác Triển khai Đề án 06 các cấp: Giao đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp định kỳ mỗi tháng 01 lần với TCTĐA06 tỉnh và TCTĐA06 các địa phương để chỉ đạo, đôn đốc công tác triển khai thực hiện. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Khẩn trương rà soát kiện toàn Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai Đề án 06 các cấp và tham gia vào Nhóm Zalo “Đề án 06 Quảng Nam” do đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ phó TCTĐA06 phụ trách; đây là kênh thông tin về công tác chỉ đạo điều hành để hướng dẫn, trao đổi và cung cấp báo cáo số liệu, cập nhật thông tin kết quả hằng ngày trong việc thực hiện Đề án 06 làm cơ sở để tổng hợp vào báo cáo định kỳ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

   Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Đề án 06: Theo dõi, đôn đốc, tham mưu Tổ trưởng TCTĐA06 tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan được giao chủ trì tại Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ; các nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong Quý I và Quý II năm 2023 cần tập trung chỉ đạo thực hiện ngay, đảm bảo hiệu quả và đúng thời gian quy định. Khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức không yêu cầu xác nhận chứng minh thư nhân dân 9 số trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức. - Đẩy nhanh triển khai và kiểm tra thực hiện việc tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn bao gồm: khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở khám chữa bệnh và các cơ sở khác có chức năng lưu trú thực hiện thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Công an. Ngày 14/3/2023, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã trình Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong triển khai thực hiện Đề án 06; nhiệm vụ này, Thủ tướng Chính phủ giao hoàn thành trong Quý I năm 2023, do vậy Công an tỉnh khẩn trương trao đổi, phối hợp với Văn phòng tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc để hoàn thành nhiệm vụ.

   Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các cơ quan Đoàn thể, Hội liên hiệp phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò xung kích đi đầu của đoàn viên thanh niên, cán bộ Hội phụ nữ các cấp tổ chức triển khai toàn diện, phân công phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Đề án 06 có liên quan. - Chỉ đạo gắn hoạt động của các Chi đoàn, Chi hội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cơ sở của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đến từng cá nhân, hộ gia đình./.

Tin liên quan