Kết luận của đ/c Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các Sở, ngành liên quan về một số khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến

Ngày 23/3/2023, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và các Sở, ngành liên quan để nghe báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến.

      Sau khi nghe Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam báo cáo tình hình hoạt động thời gian qua và nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian tới; ý kiến của các Sở, ngành, đơn vị dự họp; đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận nội dung sau:

  • NHIỆM VỤ CHUNG

      Tập thể lãnh đạo nhà Trường cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, động viên toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng và củng cố lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nổ lực và quyết tâm vượt qua khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

     Khẩn trương kiểm tra, rà soát, thống kê cụ thể các nhóm công việc, nhiệm vụ được giao trong thời gian qua để nắm bắt một cách toàn diện về tình hình triển khai thực hiện, mức độ hoàn thành, xác định và đánh giá một cách chính xác các khó khăn, vướng mắc hiện nay; qua đó chủ động nghiên cứu, phát huy vai trò lãnh đạo cũng như huy động và thâu thái trí tuệ tập thể của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà Trường để hiến kế, đề xuất phương án tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc một cách kịp thời, hiệu quả. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, phương án giải quyết cho từng nhiệm vụ cụ thể, đặc biệt tập trung giải quyết đối với những vấn đề nổi cộm về nguồn quỹ lương và các chi phí hoạt động khác còn tồn đọng, công tác tuyển sinh,… Chủ động đăng ký làm việc với các Sở, ngành đối với các nội dung có liên quan để trao đổi, giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

    Tăng cường công tác chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các hạng mục công trình, dự án được giao làm chủ đầu tư; qua đó, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện đối với từng dự án; Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung nguồn nhân lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ đề ra.

  • ĐỐI VỚI NHỮNG NỘI DUNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

     Đối với việc điều chỉnh quyết định giao biên chế năm 2023 và cấp ngân sách theo chỉ tiêu biên chế được giao: Hiện nay định mức phân bổ chi hoạt động sự nghiệp đào tạo và giáo dục nghề nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh, trong đó ngân sách phân bổ chi thường xuyên theo chỉ tiêu đặt hàng đào tạo học sinh, sinh viên; do đó, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam chủ động nghiên cứu các quy định, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính khẩn trương hoàn thành việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật các ngành, nghề đào tạo trình cấp thẩm quyền xem xét, ban hành để làm cơ sở cho việc xác định đơn giá đào tạo theo cơ chế đặt hàng và phân bổ ngân sách theo từng cấp học, ngành học tương ứng.

     Đối với việc hỗ trợ kinh phí Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam đã ứng cho Bệnh viên đa khoa Trường để thực hiện chi trả lương và phụ cấp (1.322 triệu đồng): Trước mắt, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam báo cáo đánh giá một cách cụ thể về mô hình hoạt động của Bệnh viện thời gian qua, các khó khăn, vướng mắc hiện nay, chủ động nghiên cứu, trên cơ sở các quy định hiện hành đề xuất mô hình, cơ chế để Bệnh viện hoạt động đảm bảo đạt hiệu quả, gửi Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. Đồng thời, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam tiếp tục làm việc với Sở Y tế, Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí để nhà Trường đảm bảo chi lương và các hoạt động cần thiết khác theo quy định.

    Đối với việc hướng dẫn các hồ sơ, thủ tục để thực hiện các hạng mục sửa chữa từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam chủ động đăng ký làm việc, báo cáo cụ thể với Sở Tài chính, Sở Xây dựng về các nội dung còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh nội dung hạng mục sửa chữa tại phụ lục kèm theo Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh (đơn vị: Trường Cao đẳng Y tế) đảm bảo việc đầu tư sửa chữa đúng mục tiêu, nội dung kế hoạch đề ra, làm cơ sở cho việc thiết lập các hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện dự án kịp thời, đúng quy định. Giao Sở Tài chính hướng dẫn Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam lập hồ sơ, thủ tục thực hiện thanh lý 02 khối nhà tại cơ sở 2 đường Trần Văn Dư đảm bảo đúng quy định.

    Đối với việc hỗ trợ kinh phí cho Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam để chi lương và các phụ cấp khác cho cán bộ, viên chức, nhân viên làm việc tại Bệnh viện đa khoa Trường do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và trưng dụng Bệnh viện làm cơ sở điều trị Covid-19: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam chủ động phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đề xuất trong trường hợp việc trưng dụng như đã nêu có ảnh hưởng đến nguồn thu trong kế hoạch của trường.

    Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam đánh giá một cách thực chất công tác tuyển sinh trong thời gian qua, khẩn trương thành lập trung tâm/tổ công tác tuyển sinh để chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các địa phương để xây dựng kế hoạch hỗ trợ tư vấn, định hướng nghề nghiệp, không ngừng đổi mới và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; đồng thời nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, chiến lược tuyển sinh một cách thực sự hiệu quả./.

Tin liên quan