Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 4 năm 2023

Ngày 05/4/2023, tại Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 4/2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Sau khi nghe ý kiến phản ánh của đại diện các doanh nghiệp và ý kiến của các thành viên tham dự; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn kết luận:

Đối với kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam: Về giá thuê đất: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo đơn vị tư vấn xác định giá thuê đất (Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Quảng Nam) rà soát, báo cáo lại trình tự, thủ tục, phương pháp xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại khu đất số 189 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Tam Kỳ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 09/01/2023; trong đó lưu ý báo cáo cụ thể về thông tin 3 thửa đất được dùng để so sánh khi định giá và khẳng định giao dịch chuyển nhượng có qua công chứng và nộp tiền thuế hay không để có văn bản trả lời cho doanh nghiệp và báo cáo UBND tỉnh; về việc xác định loại đất thương mại dịch vụ: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát các quy định tại Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn thi hành, hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất để có văn bản trả lời cho doanh nghiệp, khẳng định khu đất số 189 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Tam Kỳ có phải là đất thương mại dịch vụ hay không? Trường hợp cần thiết đề xuất UBND tỉnh thành lập Tổ công tác để rà soát đối chiếu các quy định pháp luật, hiện trạng khu đất, cần thiết tham vấn ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường để trả lời cho Công ty, trong đó nêu rõ căn cứ quy định; đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện.

Đối với kiến nghị của Công ty Cổ phần Trung Tây Nguyên:  Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm rà soát lại các hồ sơ, dự án theo báo cáo của Công ty Cổ phần Trung Tây Nguyên tại cuộc họp để hỗ trợ, hướng dẫn Công ty Cổ phần Trung Tây Nguyên thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Thông tin về danh mục các dự án đầu tư công cho doanh nghiệp để tham gia đấu thầu tư vấn theo quy định; Công ty Cổ phần Trung Tây Nguyên chịu trách nhiệm căn cứ năng lực – kinh nghiệm của Công ty để tham gia đấu thầu các dự án/ gói thầu trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với kiến nghị của Công ty TNHH Xây dựng Chương Phô: Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hội An khẩn trương kiểm tra, rà soát hồ sơ, có văn bản trả lời cho Công ty TNHH Xây dựng Chương Phô theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1961/UBND-KTTH ngày 04/4/2023; báo cáo UBND tỉnh theo dõi; đề nghị Công ty TNHH Xây dựng Chương Phô phối hợp, làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường theo yêu cầu; Sở Tài chính nhanh chóng kiểm tra, giải quyết, trả lời các kiến nghị của Công ty theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đối với kiến nghị của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhân Thịnh: UBND các huyện: Duy Xuyên, Thăng Bình chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát hồ sơ liên quan đến gói thầu xây lắp công trình: Sửa chữa, bảo trì Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên; gói thầu xây lắp công trình: Khu dân cư Nông thôn mới tổ 7, thôn Ngọc Tú A, xã Bình Tú. Hạng mục: San nền, kè, đường giao thông, mương thoát nước và hạng mục khác, đối chiếu các quy định pháp luật để báo cáo lại quá trình tổ chức đấu thầu đối với các gói thầu, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/4/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời các địa phương trên đây có trách nhiệm khẳng định tính chính xác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã nêu ở địa phương mình; Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát lại báo cáo của UBND các huyện: Duy Xuyên, Thăng Bình và đối chiếu với quy định pháp luật liên quan để có văn bản trả lời cho Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhân Thịnh trước ngày 20/4/2023 về trình tự, thủ tục đấu thầu, có đối chiếu với các quy định pháp luật; đồng thời báo cáo UBND tỉnh để theo dõi.

Đối với kiến nghị của Công ty TNHH Đông Phương: UBND huyện Thăng Bình chịu trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Công nghiệp – Dịch vụ huyện Thăng Bình khẩn trương thực hiện  san nền phần còn lại để bàn giao mặt bằng cho Công ty TNHH Đông Phương để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất bánh nướng nhân thủy sản và sản phẩm rau củ chế biến đông lạnh xuất khẩu tại lô B/B4, cụm công nghiệp Hà Lam – Chợ Được; có văn bản thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ Công ty TNHH Đông Phương trong thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định để triển khai thực hiện dự án; hoàn thành trong cuối tháng 4/2023 và báo cáo UBND tỉnh theo dõi; Công ty TNHH Đông Phương chịu trách nhiệm phối hợp, làm việc với UBND huyện Thăng Bình để nhận bàn giao mặt bằng và sớm tổ chức thi công công trình.

Tin liên quan