Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại buổi làm việc với lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án 5 về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Ngày 12/4/2023, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì buổi làm việc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tình hình triển khai thi công dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km996+889 - Km996+2189 và cầu Tam Kỳ.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án 5 báo cáo tình hình thực hiện dự án và UBND huyện Núi Thành báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; ý kiến phát biểu của lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam và các thành viên dự buổi làm việc; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang kết luận:

Ban Quản lý dự án 5 xây dựng kế hoạch tiến độ thi công chi tiết, các khu vực cần ưu tiên có mặt bằng để triển khai thi công trước, tích cực phối hợp với UBND huyện Núi Thành, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, các Phòng, đơn vị liên quan và UBND xã Tam Xuân 1 trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai thi công dự án. Tập trung tổ chức triển khai thi công tại các khu vực đã được bàn giao mặt bằng để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án; trong đó, khẩn trương chỉ đạo thi công tại khu vực mố M1 cống chui giao giữa Quốc lộ 1 với đường ĐH1.NT đã được bàn giao mặt bằng để hoàn chỉnh hạng mục cống chui, thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.

UBND huyện Núi Thành chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Tam Xuân 1 và các Phòng, đơn vị liên quan tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, chấp nhận bàn giao mặt bằng để triển khai thi công; trong đó:

Tại vị trí thi công mố M1 cống chui giao giữa Quốc lộ 1 với đường ĐH1.NT: hộ gia đình đã thống nhất chấp thuận bàn giao mặt bằng, hoàn chỉnh phương án bồi thường, trình thẩm định, phê duyệt để kịp thời chi trả cho nhân dân.

Tổ chức làm việc với nhóm 06 hộ gia đình bị ảnh hưởng tại khu vực thi công mố M2 cầu Tam Kỳ để công bố công khai kết quả đo đạt, kiểm đếm, sơ bộ áp giá để tuyên truyền, vận động nhân dân thống nhất bàn giao mặt bằng để triển khai thi công hoàn thành hạng mục cầu Tam Kỳ; đồng thời, hoàn chỉnh phương án, trình thẩm định, phê duyệt để kịp thời chi trả cho nhân dân.

Đoạn tuyến từ mố M2 cầu Tam Kỳ đến mố M1 cống chui: kiểm tra, rà soát, đối chiếu, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để tiếp tục triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư tổ chức triển khai thi công.

Đoạn tuyến từ mố M2 cống chui đến cuối tuyến: tập trung rà soát, đối chiếu cụ thể, loại bỏ phạm vi đã được bồi thường trước đây; hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án để bàn giao cho Ban Quản lý dự án 5 trước ngày 30/4/2023.

Rà soát nhu cầu nguồn vốn phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thông báo cho Ban Quản lý dự án 5 kịp thời chuyển nguồn kinh phí chi trả cho các hộ dân và làm căn cứ cho Ban Quản lý dự án 5 báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam để điều chỉnh kế hoạch bố trí vốn, đảm bảo giải ngân kịp thời cho dự án.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, các Sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, theo dõi, hướng dẫn UBND huyện Núi Thành, Ban Quản lý dự án 5 trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ.

Tin liên quan