Đôn đốc, triển khai một số nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2366/UBND-KTN ngày 20/4/2023 đôn đốc, triển khai một số nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường.

Theo đó, thực hiện Công văn số 2675/BTNMT-KSONMT ngày 19/4/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh (đối với các khu công nghiệp và các khu kinh doanh, dịch vụ tập trung trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai) và UBND các huyện, thị xã, thành phố (đối với các cụm công nghiệp, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thuộc địa bàn cấp huyện quản lý) chủ trì, thực hiện rà soát và yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung phải chấm dứt việc xả nước thải sau xử lý vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa trong thời gian 24 tháng kể từ ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2022) và thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục, hoàn thành trước ngày 31/12/2024 theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐCP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Các đơn vị quản lý cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp đang hoạt động phải hoàn thành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành; Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; trong đó, lưu ý đối với trường hợp các khu sản xuất, kinh doanh tập trung, cụm công nghiệp không có hoặc không đáp ứng một trong các yêu cầu về hạ tầng bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ thì không tiếp nhận thêm dự án mới hoặc nâng công suất dự án đang hoạt động nếu có phát sinh nước thải sản xuất. 

Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh rà soát, bổ sung cập nhật thông tin danh sách các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh theo nội dung tại Phụ lục 1, 2 và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, bổ sung cập nhật thông tin danh sách các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn cấp huyện theo nội dung tại Phụ lục 3 gửi kèm theo Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp chung, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 28/4/2023 theo yêu cầu. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, cập nhật thông tin các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn theo các Phụ lục 1, 2, 3 kèm theo; gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Khẩn trương rà soát, thống kê các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng còn tồn đọng, chưa được xử lý triệt để trên địa bàn tỉnh theo mẫu Phụ lục 4 gửi kèm theo, gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 28/4/2023; đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu xử lý dứt điểm các cơ sở còn tồn đọng. Phối hợp với Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp thực hiện việc công khai thông tin môi trường; tăng cường công tác tham tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường theo đúng quy định.

Tin liên quan