Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp về một số nội dung liên quan đến dự án Nhà máy chiết xuất dược liệu Hương Quế Nam tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn

Ngày 18/4/2023, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến dự án Nhà máy chiết xuất dược liệu Hương Quế Nam tại thôn Hương Quế Nam, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo một số nội dung liên quan đến dự án Nhà máy chiết xuất dược liệu Hương Quế Nam tại thôn Hương Quế Nam, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lấy ý kiến của Sở Công Thương về việc thực hiện dự án Nhà máy chiết xuất dược liệu Hương Quế Nam ngoài cụm công nghiệp; sự phù hợp của dự án với phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đảm bảo quy định; Chủ trì, rà soát, tổng hợp các dự án sản xuất kinh doanh có trong danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh được phê duyệt nhưng nằm ngoài cụm công nghiệp, báo cáo (từng trường hợp cụ thể), đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết trước ngày 15/5/2023.

Sở Công Thương chịu trách nhiệm rà soát, đánh giá sự phù hợp của dự án Nhà máy chiết xuất dược liệu Hương Quế Nam tại thôn Hương Quế Nam, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn với Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, có ý kiến (bằng văn bản) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 26/4/2023 để tổng hợp, tham mưu. Đồng thời, tích cực, khẩn trương làm việc, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn để tích hợp Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh vào Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, hướng dẫn và giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường của dự án theo thẩm quyền, đảm bảo quy định của pháp luật./.

Tin liên quan