Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh chính thức vận hành từ ngày 17/4/2023

Ngày 14/4/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo số số 122/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về hoàn thiện, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, việc sử dụng bản đồ thể chế trong chấm điểm cải cách hành chính và các nội dung liên quan đến hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Sau thời gian thí điểm việc hợp nhất Cổng DVC, hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo số số 122/TB-UBND cho áp dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh ngày 17/4/2023 để tiếp nhận, xử lý trên hệ thống này. Đồng thời, duy trì việc giải quyết hồ sơ trên hệ thống cũ để hoàn thành xử lý, trả kết quả cho cá nhân tổ chức. Để việc chuyển đổi vận hành tốt nhất, UBND tỉnh yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với VNPT Quảng Nam: đồng bộ đầy đủ, chính xác dữ liệu từ hệ thống cũ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh phục vụ khai thác tra cứu, thống kê báo cáo. Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên bưu điện thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp trong quá trình thực hiện công việc trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Quảng Nam để thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đảm bảo không làm ảnh hưởng việc nộp hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

Ngoài ra, để phục vụ công tác chấm điểm cải cách hành chính và các nội dung liên quan đến hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh bằng bản đồ thể chế, UBND tỉnh yêu cầu: Sở Nội vụ hoàn thiện Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh để trình UBND tỉnh ban hành, hoàn thành trong tháng 4 năm 2023; nâng cấp, hoàn thiện phần mềm chấm điểm cải cách hành chính cập nhật các tiêu chí đánh giá, phục vụ chấm điểm đến cấp xã và trích xuất, chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực với bản đồ thể chế tỉnh để hiển thị kết quả, xếp hạng các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan để nâng cấp, hoàn thiện bản đồ thể chế tỉnh phục vụ đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính, xếp loại cán bộ, công chức viên chức theo Thông báo số 06-TB/BCĐ ngày 26/12/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh, hoàn thành trong tháng 5 năm 2023. Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chỉ đạo cập nhật số liệu, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính định kỳ theo hướng dẫn của Sở Nội vụ để phục vụ chấm điểm, đánh giá, kết xuất số liệu, xếp hạng lên bản đồ thể chế tỉnh theo thời gian thực trong công tác cải cách hành chính.

Tin liên quan