Tái cấu trúc quy trình, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Để thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đối với việc sử dụng DVC, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; ngày 19/4/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2336/UBND-NCKS về việc tái cấu trúc quy trình, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các nội dung sau:

Khẩn trương hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi trách nhiệm thực hiện của đơn vị, địa phương mình trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng tiến độ, chất lượng đã được Thủ tướng Chính phủ giao. đồng thời, xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể triển khai đến từng Phòng, Ban, đơn vị để đánh giá, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh theo hướng thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng là trung tâm, hoàn thành chậm nhất đến tháng 9 năm 2023. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng nhiều hồ sơ trực tuyến giải quyết chậm, muộn không được tiếp nhận, xử lý kịp thời; công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó định kỳ hàng tháng công khai danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên Cổng Thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công tỉnh; 100% hồ sơ thủ tục hành chính để chậm, muộn đều phải có báo cáo giải trình lý do với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và thực hiện xin lỗi người dân, doanh nghiệp theo đúng yêu cầu tại Mục II.2, Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương trình UBND tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, Danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần trong tháng 4 năm 2023 làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tái cấu trúc quy trình thực hiện, đảm bảo tiến độ hoàn thành chậm nhất là tháng 9 năm 2023; đối với các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu ban hành theo Đề án 06 của Thủ tướng cần nghiên cứu khuyến nghị của Ngân hàng thế giới để rà soát, có giải pháp điều chỉnh kịp thời nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên thực hiện trước đối với các dịch vụ công này.

Tin liên quan