Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ kiểm tra công vụ và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ kiểm tra công vụ và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo đó, quy chế có 03 chương và 08 điều.

Quy chế này quy định về vị trí, chức năng, nguyên tắc làm việc, phương thức hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ kiểm tra công vụ và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Tổ kiểm tra).

Quy chế này áp dụng với Tổ kiểm tra, thành viên Tổ kiểm tra, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Tin liên quan