Sử dụng thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Ngày 11/4/2023, Bộ Công an gửi văn bản số 1101/BCA-QLHC và “Tài liệu hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNeID và các thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID” để các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện. Để triển khai, sử dụng ứng dụng VNeID, thông tin giấy tờ đã tích hợp vào Tài khoản VNeID mức độ 2 đảm bảo theo quy đinh, Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh chỉ đạo:

Đối với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc (bao gồm UBND cấp xã thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố), cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy nhanh việc cài đặt, kích hoạt và ứng dụng tài khoản VNeID; tích hợp giấy tờ tùy thân vào ứng dụng VNeID mức độ 2 và tuyên truyền, hướng dẫn người thân, công dân thực hiện việc cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNeID để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương đúng chỉ đạo tại Công văn số 1919/UBND-NCKS ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh. Yêu cầu, quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng “Tài liệu hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNeID và các thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID” do Bộ Công an cung cấp tại Công văn số 1101/BCA-QLHC ngày 11/4/2023 để giải quyết công việc liên quan đến việc xuất trình giấy tờ tùy thân theo quy định và trong thực hiện thủ tục hành chính. Đăng tải nội dung “Tài liệu hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNeID và các thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID” trên Cổng/trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị, địa phương để nhiều người dân biết, tiếp cận thông tin, hưởng ứng thực hiện.

Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa các cấp: Theo dõi, đôn đốc 100% cán bộ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính (bao gồm nhân viên Bưu điện) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa các cấp sử dụng Tài khoản VNeID mức độ 2 để kiểm tra ứng dụng VNeID và thông tin giấy tờ tích hợp của công dân khi cần xuất trình trong thực hiện thủ tục hành chính theo đúng “Tài liệu hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNeID và các thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID” do Bộ Công an cung cấp tại Công văn số 1101/BCA-QLHC ngày 11/4/2023.

Đối với công tác thông tin tuyên tuyền UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam: Đăng tải nội dung “Tài liệu hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNeID và các thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, các phương tiện thông tin điện tử và báo giấy để người dân, doanh nghiệp biết, hưởng ứng trong quá trình thực hiện. Đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt, kích hoạt và ứng dụng tài khoản VNeID và những tiện ích từ ứng dụng VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính để người dân biết, đồng thuận thực hiện. 

Để theo dõi, giám sát và tổ chức tốt nhiệm vụ, UBND giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ: thống kê, báo cáo việc thực hiện cài đặt, kích hoạt và ứng dụng tài khoản VNeID theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tin liên quan