Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy; điều chỉnh thành phần hồ sơ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy; điều chỉnh thành phần hồ sơ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm: 15 thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung, trong đó: lĩnh vực nhà ở: 05 thủ tục ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy; lĩnh vực hoạt động xây dựng: 06 thủ tục, lĩnh vực kiến trúc: 04 thủ tục điều chỉnh thành phần hồ sơ thuộc phạm vi và chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

Theo đó, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính: lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản (số thứ tự 1, 2, 3 mục A, phần 1 và số thứ tự 4, 5 mục A phần 3); lĩnh vực hoạt động xây dựng (số thứ tự 1 mục A phần 1 và số thứ tự 11, 12, 13, 14, 15 mục A phần 2) tại Danh mục thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lĩnh vực kiến trúc (số thứ tự 01, 02, 03, 04 phần A) tại Danh mục thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tin liên quan