Tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký ban hành Công văn số 2577/UBND-NCKS ngày 27/4/2023 về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh; chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành, thực thi các quy định pháp luật. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định, quy chế, kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị còn chưa nghiêm. 

UBND tỉnh ban hành Công văn nên trên nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, đúng quy định của pháp luật việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước.

Tin liên quan