Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động Trang Thông tin sản phẩm Quảng Nam

Ngày 26/4/2023, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động Trang thông tin sản phẩm Quảng Nam.

Sau khi nghe Sở Công Thương báo cáo tình hình hoạt động Trang Thông tin sản phẩm Quảng Nam, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận:

Giao Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp làm việc với các Sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác cập nhật sản phẩm địa phương vào Trang Thông tin sản phẩm Quảng Nam tạo kênh thông tin chính thống giới thiệu, quảng bá sản phẩm của tỉnh Quảng Nam đến với nhân dân trong và ngoài nước; Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành lập Tổ quản lý, vận hành, khai thác Trang Thông tin sản phẩm Quảng Nam đảm bảo hoạt động tích cực, hiệu quả. Phối hợp với Cục Thương mại điện tử và kinh tế số - Bộ Công Thương đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu về thông tin sản phẩm đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Giao Sở Tài chính hướng dẫn Sở Công Thương thực hiện thủ tục điều chỉnh nguồn kinh phí sự nghiệp giao năm 2023 tại Quyết định số 3371/QĐ- UBND ngày 09/12/2023 của UBND tỉnh về giao dự toán NSNN năm 2023 cho Sở Công Thương để thanh toán chi phí phát sinh thực tế từ tháng 01/2023 đến 03/2023 cho đơn vị thuê hosting; phối hợp với Sở Công Thương lập, thẩm định dự toán kinh phí quản lý, tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hằng năm và dự toán thực hiện bổ sung một số chức năng Trang Thông tin sản phẩm Quảng Nam, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu Trang sản thông tin sản phẩm Quảng Nam; đồng thời, chia sẽ dữ liệu về các sản phẩm ocop, sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tại các trang thông tin điện tử do Sở quản lý để cập nhật, bổ sung vào trang thông tin sản phẩm. Hằng năm, bố trí một phần kinh phí được cấp xây dựng kế hoạch quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP trên Trang Thông tin sản phẩm Quảng Nam.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông tiếp nhận chuyển giao hosting của Trang sản phẩm Quảng Nam về Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh để bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin cho sản phẩm và doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu Trang Thông tin sản phẩm trên các nền tảng, trang thông tin điện tử của tỉnh; hướng dẫn, thẩm định bổ sung hoàn thiện các chức năng của Trang Thông tin sản phẩm đảm bảo hoạt động tiện ích, hiệu quả.

Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, tập trung chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn cập nhật các sản phẩm địa phương vào Trang Thông tin sản phẩm Quảng Nam, đồng thời xem đây là nhiệm vụ chính trị để đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hằng năm và Trang thông tin sản phẩm là kênh thông tin chính thức để giới thiệu, quảng bá sản phẩm Quảng Nam tại các sự kiện có liên quan do đơn vị, địa phương tổ chức./.

Tin liên quan