Khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 5449/UBND-NCKS ngày 15/8/2023 chỉ đạo tăng cường khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

 Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính phiên bản iGate 2.0 được vận hành từ ngày 17/4/2023 và trong giai đoạn tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện; hệ thống cơ bản đáp ứng được yêu cầu về nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức, phục vụ nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến của người dân, doanh nghiệp và công tác thống kê, báo cáo số liệu định kỳ. Tuy nhiên theo đánh giá, báo cáo từ các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cán bộ, công chức, viên chức đã khai thác sử dụng, UBND tỉnh nhận thấy một số tính năng, chức năng trên Hệ thống chưa được đầy đủ, e-Form còn thiếu, dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình chưa được rà soát, tái cấu trúc quy trình thực hiện, việc áp dụng biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí còn bất cập, một số quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính chưa được cập nhật đầy đủ so với quy trình nội bộ được phê duyệt. Biểu mẫu thống kê chưa kịp thời chuẩn hóa để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về thủ tục hành chính. 

Để giải quyết các tồn tại nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo công chức, viên chức sử dụng Hệ thống iGate 2.0 để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo tài khoản được cấp, đảm bảo xử lý đồng bộ giữa hồ sơ giấy với hồ sơ điện tử trên Hệ thống iGate 2.0. Theo dõi, kiểm tra, giám sát kết quả giải quyết hồ sơ không để xảy ra tình trạng đã trả kết quả cho tổ chức, công dân nhưng chưa cập nhật tiến trình xử lý trên Hệ thống hoặc tự ý kết thúc quy trình xử lý, hoàn thành hồ sơ nhưng chưa có kết quả giải quyết để trả cho tổ chức, công dân. 

Văn phòng UBND tỉnh với vai trò giúp UBND tỉnh quản lý về kiểm soát thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống iGate 2.0 đảm bảo ổn định, hoạt động hiệu quả. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trong việc phân quyền tài khoản cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; cập nhật dữ liệu thủ tục hành chính và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành trên Hệ thống iGate 2.0. Kịp thời tham mưu, khắc phục các tồn tại hạn chế đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, đáp ứng nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến và công tác thống kê, báo cáo số liệu.

Tin liên quan