Kết quả triển khai Đề án 06 tháng 8 năm 2023 tỉnh Quảng Nam

Ngày 24/5/2023, Tổ công tác triển khai Đề án 06 có Báo cáo số 88/BC-TCT về Kết quả tháng 8 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Một số kết quả nổi bật trong tháng 8 năm 2023 như: Kế hoạch số 5352/KH-UBND ngày 11/8/2023 về triển khai thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 5540/KH-UBND ngày 18/8/2023 về triển khai cung cấp 02 dịch vụ công liên thông (1) Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; (2) Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn tỉnh. Kết luận số 540/TB-UBND ngày 03/8/2023 của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh về Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 về triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06. Tổ chức triển khai Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng; ban hành Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 về việc kiện toàn Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai Đề án 06 tỉnh.

Tỉnh đã cơ bản hoàn thành đối với 53 DVC thiết yếu; hoàn thành việc kết nối với kho dữ liệu cá nhân/tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cho phép đồng bộ kho số hóa dữ liệu kết quả thủ tục hành chính từ Cổng Dịch vụ công tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia để chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu; việc khám chữa bệnh bằng Căn cước công dân được tăng lên đáng kể; Sở Y tế đã phê duyệt, cấp phép thành công 44 đơn vị sử dụng hồ sơ sức khỏe chuyển dữ liệu Giấy khám sức khoẻ lái xe lên Cổng giám định BHYT liên thông phục vụ Đề án 06; hoàn thiện Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ nhóm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉn; cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, tính đến ngày 18/8/2023 toàn tỉnh đã tạo lập 831.559 hồ sơ với 663.453 tài khoản định danh điện tử, đã kích hoạt 456.815 tài khoản; triển khai ứng dụng smart Quảng Nam cơ bản hoàn thiện các chức năng tiện ích cung cấp thông tin, dịch vụ công, các dịch vụ thiết yếu cho công dân, tra cứu hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tổng số lượt cài đặt ứng dụng smart đạt gàn 50 ngàn lượt.

Nguồn lực triển khai Đề án: UBND tỉnh bố trí trong dự toán hằng năm của các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 với số tiền 4 tỷ đồng/cấp; cấp kinh phí cho Công an tỉnh số tiền 5.601.000.000 đồng triển khai mua sắm máy tính dự phòng phục vụ đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2023. Về nhân lực: hiện nay cấp Sở, ngành và UBND cấp huyện có 75 người là cán bộ, công chức, viên chức làm về công nghệ thông tin; số lượng đội ngũ cán bộ làm về công nghệ thông tin trên thì cơ bản tham mưu cho lãnh đạo các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, tham mưu thực hiện tốt các nội dung của chuyển đổi số và các nhiệm vụ của Đề án 06. Bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn, vướng mắc như việc triển khai thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06  còn phụ thuộc rất lớn vào quy trình, hệ thống phần mềm bộ ngành trung ương; một số hệ thống dùng chung của trung ương thường xuyên bị quá tải, gián đoạn gây ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân.

Một số nhiệm vụ thời gian đến, UBND tỉnh yêu cầu: Tổ chức số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ thực hiện thủ tục hành chính trên cơ sở khai thác sử dụng thông tin người dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đẩy mạnh việc cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân viên sử dụng tài khoản VNeID; củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là trình độ công nghệ thông tin và phát huy vai trò xung kích Tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ, hướng dẫn người dân khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến từ cấp thôn, tổ dân phố. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, cung cấp thông tin số liệu phục vụ công tác, chú trọng vào việc thực hiện đối với 53 dịch vụ công thiết yếu được giao tại Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ để đưa vào báo cáo tháng định kỳ.

Tin liên quan