Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình và thực hiện một phần được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình và thực hiện một phần được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình gồm 133 dịch vụ công đủ điều kiện thực hiện trực tuyến, bao gồm: 76 DVC trực tuyến toàn trình (cấp tỉnh 64, cấp huyện 08, cấp xã 04), và 57 DVC trực tuyến một phần (cấp tỉnh 29, cấp huyện 12, cấp xã 16) được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp. Đồng thời, Bãi bỏ các dịch vụ công trực tuyến toàn trình tại Phụ lục I, Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, bao gồm: 61 DVC thuộc Sở Tư pháp từ thứ tự số 486 đến số 546, Mục XII, Phần 1; 10 DVC cấp huyện lĩnh vực tư pháp từ thứ tự số 54 đến số 63, Mục III, Phần 2; 09 DVC cấp xã lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, hòa giải cơ sở, phổ biến giáo dục pháp luật từ thứ tự số 32 đến số 40, Phần 3. Bãi bỏ các dịch vụ công trực tuyến một phần tại Phụ lục II, Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, bao gồm: 32 DVC thuộc Sở Tư pháp từ thứ tự số 411đến số 442, Mục XI, Phần 1; 02 DVC cấp huyện lĩnh vực tư pháp từ thứ tự số 09 đến số 10, Mục II, Phần 2; 01 DVC cấp xã lĩnh vực hòa giải cơ sở số thứ tự 09, Phần 3.

Nhiệm vụ thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai xây dựng, cấu hình các DVC được phê duyệt trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đáp ứng yêu cầu cung cấp DVC trực tuyến theo quy định, hoàn thành trước ngày 10/9/2023. Sở Tư pháp và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc xây dựng, tái cấu trúc quy trình thực hiện các DVC trực tuyến này theo thẩm quyền; chỉ đạo và cử công chức, viên chức thuộc quyền quản lý tham gia vận hành, chạy thử nghiệm toàn bộ quy trình (đăng nhập Cổng DVC, nộp, giải quyết hồ sơ và trả kết quả), xác nhận DVC trực tuyến đã hoàn thành để đưa vào sử dụng, hoàn thành trước ngày 15/9/2023. Định kỳ trước ngày 15 hàng tháng, Sở Tư pháp chủ trì rà soát tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt sửa đổi, bổ sung các DVC trực tuyến thuộc thẩm quyền để triển khai thực hiện được đồng bộ và thống nhất trên địa bàn tỉnh. 

Tin liên quan