Triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 5680/UBND-NCKS ngày 24/8/2023 để chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trườngđầu tư kinh doanh. Theo đó UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt 08 nhóm công việc chung như sau:

1. Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và đời sống người dân bảo đảm cắt giảm đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2022, Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 và Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022, trong đó nghiên cứu đề xuất cắt giảm ngay các thủ tục, các bước trung gian không cần thiết; các điều kiện kinh doanh chồng chéo, không định lượng được để minh bạch trong kiểm tra, thẩm định, đánh giá, xét duyệt; các hoạt động kiểm tra chuyên ngành còn chồng chéo, có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị; đồng thời nghiên cứu, đề xuất giải pháp xã hội hóa các dịch vụ hành chính công đủ điều kiện. Hoàn thành trước ngày 30/9/2023. 

2. Thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động, có ý kiến, thẩm định quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh có quy định về thủ tục hành chính, trong đó kiên quyết chỉ tham mưu trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành và duy trì thủ tục hành chính thật sự cần thiết, điều chỉnh mối quan hệ mới phát sinh. 

3. Tăng cường phân cấp, ủy quyền, phân bổ nguồn lực trong thực hiện thủ tục hành chính; tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, tránh hình thức, phong trào, không thực chất, không hiệu quả.

- Thực hiện thống kê rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính nội bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động bộ máy nhà nước theo Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg- ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Thực hiện công khai minh bạch đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về thủ tục hành chính và quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp biết, tiếp cận, theo dõi, giám sát, đánh giá trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát công bố Danh mục thủ tục hành chính và cập nhật, chuẩn hóa thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đối với Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý. Đăng tải các thủ tục hành chính trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của tỉnh, của ngành, đơn vị. 

5. Thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng, trong đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm và công bố công khai các cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm, gây phiền hà, nhất là làm phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 

6. Tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc bất cập cho người dân, doanh nghiệp. Chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, không xử lý hoặc kéo dài thời gian xử lý. 

7. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính gắn với việc triển khai Đề án 06 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia; tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức tạo đồng thuận trong việc triển khai. 

8. Thực hiện báo cáo điện tử về tình hình, kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Tin liên quan