Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:

   Mục đích, yêu cầu: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đối số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, hướng đến năm 2030. Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Ngày Chuyến đổi sổ quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh được tố chức với các hoạt động thiết thực, phong phú, đa dạng. Các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đôi số quốc gia phải hiệu quả và tiết kiệm, phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

   Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023: Năm 2023 là Năm dữ liệu số quốc gia, tiếp tục phát huy tinh thần hưởng ứng Ngày Chuyển đối số quốc gia hằng năm, chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”. Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 sẽ tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số đế tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các hoạt động chính bao gồm:  Phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Phổ biến thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Tổ chức giới thiệu các cơ sở dữ liệu mới được xây dựng hoặc đang được xây dựng để người dân, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời thông tin. Đẩy mạnh tích họp định danh trong các dịch vụ công, dịch vụ tài chính, lái xe, bảo hiểm. Phát động và tổ chức Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số. Đẩy mạnh mua sắm trực tuyến qua các sàn thương mại điện tử, thanh toán các sản phẩm, dịch vụ trực tuyến, không dùng tiền mặt.

   Nội dung và hình thức truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023: Tuyên truyền và phổ biến sâu rộng Quyết định sổ 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1080/QĐ-BTTTT ngày 21/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Truyền thông về thành tựu của Việt Nam, của Quảng Nam trong công tác chuyển đổi số gắn với những kết quả cụ thể, nhất là trong công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; hoạt động thương mại điện tử; hoạt động ứng dụng CNTT trong phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện in, nhân bản, phát hành, phát sóng, đăng các sản phẩm thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành phục vụ các đối tượng thụ hưởng. Tổ chức tuyên truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số, gồm: các trang mạng xã hội, Cổng/Trang thông tin điện tử từ tỉnh đến cơ sở; Đài Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh, cấp huyện; hệ thống truyền thanh cấp xã;... Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia dưới nhiều hình thức khác nhau như: chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm, cuộc thi, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tờ gấp, các hoạt động cộng đồng. Tổ chức khánh thành ra mắt Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, Trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC), mạng SD-WAN. Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Cải cách hành chính và Chuyển đổi số năm 2023”. Tổ chức các hoạt động phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số. Tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp: có các chưcmg trình khuyến mãi nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật; hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các trang thông tin điện tử của doanh nghiệp; khuyến khích các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn trên địa bàn có băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật.

    Thời gian tổ chức: Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh được tổ chức trong thời gian: từ ngày 01 - 10/10/2023.

Tin liên quan