Ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 06/9/2023 về Ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Theo đó, Ủy quyền cho người đứng đầu các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, cụ thể: 

Các Sở, Ban, ngành giải quyết thủ tục hành chính đối với các hội cấp tỉnh căn cứ theo ngành, lĩnh vực chính mà hội hoạt động (trừ các hội cấp tỉnh được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ). 

Sở Nội vụ giải quyết thủ tục hành chính đối với các hội cấp tỉnh được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giải quyết thủ tục hành chính đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện cấp huyện, cấp xã. 

Thời gian thực hiện ủy quyền: kể từ ngày ký Quyết định này cho đến ngày 30/6/2025.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tin liên quan