Triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch số 6019/UBND-NCKS ngày 06/9/2023 về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Việc ban hành Kế hoạch nhằm mục đích:

Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 37- NQ/TW, ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 37-NQ/TW), Kết luận số 48- KL/TW, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Nghị quyết số 117/NQ-CP tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và dư luận xã hội trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã. 

Xác định rõ lộ trình, các công việc phải thực hiện trong từng năm của giai đoạn 2023 - 2025, bảo đảm phù hợp với thực tiễn nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Nghị quyết số 117/NQ-CP. 

Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Với yêu cầu:

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan cấp tỉnh, địa phương nhằm triển khai thực hiện Kết 2 luận số 48-KL/TW và Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Nghị quyếtsố 117/NQCP bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, chất lượng và hiệu quả. 

Xác định nội dung công việc phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan cấp tỉnh, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW và Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Nghị quyết số 117/NQ-CP. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Nghị quyết số 117/NQ-CP, các hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công tại Kế hoạch này thực hiện theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định pháp luật; kịp thời hướng dẫn, tổ chức thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. 

Tại Kế hoạch đã đề ra lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh vào giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong tham mưu và thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

 

Tin liên quan