Vận hành các hồ chứa theo Quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn mùa lũ năm 2023

Theo nhận định xu thế khí tượng thủy văn mùa mưa, bão, lũ năm 2023 của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trên các lưu vực sông cả nước sẽ có những diễn biến hết sức phức tạp, phạm vi ảnh hưởng do mưa bão rộng, đặc biệt là khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, cảnh báo nguy cơ lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 11. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương và các chủ hồ thủy điện tập trung triển khai một số nội dung sau:

     Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 20/6/2022, Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 11/7/2023, Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 17/8/2023.

    Giao cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường tham mưu Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tổ chức thực hiện đảm bảo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg trong mùa lũ năm 2023. 

    Sở Công Thương tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát việc chấp hành các nội dung quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và Quyết định số 1865/QĐ-TTg. Rà soát, tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp năm 2023 các hồ thủy điện theo thẩm quyền; đôn đốc, tiếp nhận phương án ứng phó thiên tai do các chủ hồ phê duyệt.  Kiểm tra, đôn đốc các chủ hồ chứa thủy điện lắp đặt vận hành hệ thống cảnh báo hạ du. Phối hợp giám sát các chủ hồ chứa việc thực hiện các chỉ đạo vận hành của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.  Tham gia phối hợp tham mưu chỉ đạo vận hành các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn khi có nguy cơ xuất hiện các tình huống mưa, lũ. 

    Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đôn đốc các chủ hồ chứa thực hiện việc lắp đặt thiết bị giám sát tài nguyên nước, thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn và cung cấp thông tin, số liệu quan trắc cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Phối hợp giám sát các chủ hồ chứa việc thực hiện chỉ đạo vận hành của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. Tham gia phối hợp tham mưu chỉ đạo vận hành các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn khi có nguy cơ xuất hiện các tình huống mưa, lũ.

    Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai các nội dung theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ theo thẩm quyền. Tiếp tục tổ chức rà soát và tăng cường cảnh báo tại các khu vực người dân sinh sống và sản xuất; các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất; các đoạn cầu ngầm tràn thuộc hạ du công trình thủy điện, có khả năng bị ảnh hưởng... để người dân biết, hạn chế đi lại, chủ động phòng tránh trong thời gian mưa lũ.  Phối hợp với chủ hồ chứa trong công tác kiểm tra hành lang thoát lũ; xử lý, tháo dỡ các công trình, vật cản ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ khi các hồ chứa vận hành điều tiết lũ. Chủ động di dời các hộ dân sống ven sông, suối có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt khi các hồ chứa vận hành điều tiết lũ.  Phối hợp, hỗ trợ chủ các hồ thủy điện trong công tác tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân về công tác vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước khi sản xuất, đi lại tại các khu vực sông, suối hạ du các nhà máy thủy điện. 

    Chủ các hồ thủy điện triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung tại khoản 3, Công văn số 6649/BTNMT-TNN ngày 14/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tăng cường việc thông báo, cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động có liên quan trên sông suối ở khu vực hạ lưu đập, nhà máy trước khi vận hành điều tiết lũ, bắt đầu xả nước phát điện hoặc các trường hợp gia tăng đột ngột lưu lượng xả xuống hạ du. Đối với các hồ chứa có tràn xả lũ tự do, tổ chức theo dõi chặt chẽ, thông báo dự kiến thời gian mực nước qua tràn đến các địa phương, Nhân dân vùng hạ du, các đơn vị có liên quan để chủ động ứng phó. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra tổng thể vùng hạ du các hồ chứa. Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân về công tác vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước khi sản xuất, đi lại tại các khu vực sông, suối hạ du các nhà máy thủy điện. Thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung, ký kết Quy chế phối hợp với các địa phương, các ngành liên quan trong công tác vận hành các hồ chứa thủy điện phù hợp tình hình thực tế.  Rà soát, cung cấp hệ thống camera giám sát vận hành hồ chứa, truyền tín hiệu hình ảnh về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và các ngành, địa phương liên quan theo quy định. Cung cấp thông tin, báo cáo, đề xuất đảm bảo quy định tại Điều 10, Điều 34, Điều 38, Điều 39 … của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.  Thực hiện cập nhật số liệu lên website pctt.quangnam.vn của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. /.

Tin liên quan