Khai thác, sử dụng dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 6285/UBND-NCKS ngày 18/9/2023 chỉ đạo việc khai thác, sử dụng dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu tại Công văn số 5722/TCTTKĐA ngày 10/8/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử về một số nội dung liên quan đến việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh được an toàn, bảo mật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, nghiêm túc thực hiện các yêu cầu sau: 

- Chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức (kể cả nhân viên Bưu chính công ích được giao nhiệm vụ thực hiện tiếp nhận, trả kết quả) được cấp quyền khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện quản lý, sử dụng tài khoản đúng mục đích, bản cam kết “Bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin trong kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” đã ký với Bộ Công an và các hướng dẫn của Bộ Công an. Không tự ý truy cập, thực hiện các chức năng nằm ngoài quyền hạn, khai thác, tấn công hoặc lợi dụng các vấn đề, điểm yếu an ninh trong kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gây thiệt hại, mất mát, lộ lọt thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Cán bộ, công chức, viên chức được cung cấp tài khoản khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện đúng theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao hoặc đã ký kết, tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các yêu cầu về bảo mật, an toàn thông tin trong quá trình kết nối, khai thác dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Có trách nhiệm bảo vệ các thông tin trong khi sử dụng, lưu trữ, truyền tải trước các hành động truy cập, sử dụng trái phép. 

- Quản lý chặt chẽ việc khai thác, tra cứu của các tài khoản cán bộ, nhân viên đảm bảo đúng mục đích và nhu cầu sử dụng, không sử dụng cho mục đích cá nhân. Không sử dụng công cụ phần mềm bên thứ 3 hoặc tự phát triển công cụ riêng chưa được kiểm tra, đánh giá an ninh, an toàn thông tin để khai thác, tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Khi xây dựng, triển khai hệ thống, phần mềm mới hoặc có thay đổi về mặt hệ thống, ứng dụng, mã nguồn và chức năng phần mềm phục vụ kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải báo cáo với Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh (qua Công an tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông); Tổ An ninh mạng an toàn thông tin thực hiện Đề án 06 - Công an tỉnh để phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện kiểm tra an ninh, an toàn thông tin đảm bảo đáp ứng các tiêu chí theo yêu cầu tại Công văn số 1552/BTTTTTHH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông (tuyệt đối không sử dụng phần mềm cá nhân hoặc tự nghiên cứu, phát triển công cụ để tra cứu, khai thác dữ liệu). 

Ngoài ra UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với đơn vị cung cấp giải pháp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính bổ sung chức năng lưu nhật ký “log” các tài khoản khi thực hiện kết nối, tra cứu dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (bao gồm thời gian đăng nhập, thời gian thoát đăng nhập, thời gian và nội dung tra cứu, khai thác, địa chỉ IP máy tính đăng nhập, khai thác…).

Tin liên quan